1. Nazwa projektu:

„Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. S. Mikołajczyka 15, ul. Pocztowej 2, ul. W. Korfantego 89 w Radlinie”

2. Okres realizacji projektu:

Lata: 2017-2021 Projekt w trakcie realizacji.

3. Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IV EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej,

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

4. Koszt całkowity projektu:

Koszt całkowity: 1 157 170,98 zł

Koszty kwalifikowalne: 932 504,26 zł

Dofinansowanie: 792 628,62 zł

Wkład własny: 364 542,36 zł

5. Opis zadania:

W ramach projektu planowane są prace termomodernizacyjne wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w Radlinie przy ul.: – ul. Stanisława Mikołajczyka 15, – ul. Pocztowej 2, – ul. Wojciecha Korfantego 89. Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zbyt wysoką energochłonność i niezadowalający poziom wskaźników emisyjności budynków. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynkach, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu życia użytkowników.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).