Umowa nr UDA-RPSL.04.03.04-24-03HE/18-00

W ramach projektu planowane są prace termomodernizacyjne wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w Radlinie przy ul.:- ul. Stanisława Mikołajczyka 15,- ul. Pocztowej 2,- ul. Wojciecha Korfantego 89.Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu kluczowego, za jaki uznano zbyt wysoką energochłonność i niezadowalający poziom wskaźników emisyjności budynków. Kluczowe korzyści wynikające z realizacji projektu obejmują zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną w budynkach, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania, a także znaczącą poprawę komfortu życia użytkowników. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Wartość całkowita 1 157 170,98 zł
Koszty kwalifikowane 932 504,26 zł
Dofinansowanie ogółem 792 628,62 zł