W ramach poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Projekt obejmuje termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie wraz z wymianą źródeł ciepła.

Wykonane zostaną roboty budowlane dotyczące m.in. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji
c.o. a także instalacji gazowej wraz z montażem gazowych kotłów dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania dla 3 mieszkań.
W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną również prace remontowe, stanowiące koszt niekwalifikowany projektu.
Celem głównym projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 7 w Radlinie.

Inwestycja stanowi projekt rewitalizacyjny w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2020.Dofinansowanie UE 292 710,23 PLN

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).