Skip to content

SPRAWOZDANIE z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Radlin do roku 2030

podstawa prawna: art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.),

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Miasta Radlin do roku 2030, trwały od 6 maja 2021 roku do 9 czerwca 2021 roku.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu umieszczono:

  • na stronie internetowej Urzędu miasta www.radlin.pl, w tym na stronie BIP-u;
  • na tablicy ogłoszeń UM Radlin.

Ponadto skierowano pisma do gmin ościennych oraz wniosek o zaopiniowanie projektu Strategii do Zarządu Województwa Śląskiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W toku przeprowadzonych konsultacji zorganizowano również otwarte spotkanie konsultacyjne realizowane droga on-line (ze względu na panującą sytuację epidemiczną). Spotkanie odbyło się w dniu 19.05.2021 roku.

Do udziału w konsultacjach zaproszono Radnych Rady Miasta – w dniu 27.05.2021 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym przedstawiono oraz przedyskutowano przedstawiony projekt.

W związku z dokonaniem uzgodnień z właściwymi organami podjęto decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247) z uzasadnieniem oraz uzgodnieniami w tej sprawie można było zapoznać się na stronie internetowej oraz w BIP Urzędu Miasta Radlina.

W opinii Zarządu Województwa Śląskiego sformułowano uwagę: „Projekt dokumentu uwzględnia częściowo zapisy dotyczące regionalnych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”. Przedstawione w projekcie “Strategii Rozwoju Miasta Radlin do roku 2030” regionalne OSI wymagają uzupełnienia poprzez wskazanie, jak kierunki działań dedykowane określonym OSI, wskazane w rozdziale 7. Przedsięwzięcia i terytorialny wymiar interwencji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”, realizowane są przez zapisy projektu strategii rozwoju gminy (np. w ramach celów i kierunków działań).”

Uwaga ta zostanie uwzględniona poprzez dodanie w części dotyczącej charakterystyki OSI regionalnych tabeli wskazującej cele Miasta uwzględniające zapisy strategii regionalnej w tym zakresie.

Poniżej przedstawiono kluczowe, inne uwagi do projektu strategii wraz ze sposobem ich wykorzystania. Wszelkie zgłoszone w trakcie trwania konsultacji uwagi i wnioski zostały rozpatrzone i zostaną wykorzystane przy opracowaniu końcowego projektu Strategii. Ostateczne redakcyjne ujęcie i treść zmian będzie uzależniona od ogólnego kontekstu i zmian w całości dokumentu.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu