• Wartość całkowita: 238 814,54
  • Dofinansowanie UE: 202 992,35


Projekt zakłada rozszerzenie oferty wsparcia, podniesienie jakości i dostępności usług istniejącej placówki wsparcia dziennego
(Świetlica Środowiskowa „Koliba”) oferującej pomoc profilaktyczną i opiekę dzieciom mającym problemy rodzinne,
emocjonalne, szkolne, zagrożonych demoralizacją lub uzależnieniem oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych
wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zaplanowane w projekcie aktywności pozwolą na rozszerzenie oferty świadczonej przez świetlicę środowiskową oraz pomoc większej liczbie dzieci i młodzieży. Realizacja projektu ma się odbywać w wyremontowanym budynku przy ul. Pocztowej 4
w Radlinie oraz filii świetlicy przy ul. Sokolskiej 6. Działania zaplanowane w projekcie będą stanowiły uzupełnienie działań rozpoczętych podczas realizacji projektu pn. Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu
i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w latach 2018-2020.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).