Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży

Wartość całkowita: 165 822,25
Dofinansowanie z UE: 140 948,91

Od listopada 2018 roku Świetlica Środowiskowa w Radlinie realizuje projekt „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”. Projekt zakłada rozszerzenie oferty wsparcia, podniesienie jakości i dostępności usług istniejącej placówki wsparcia dziennego oferującej pomoc profilaktyczną i opiekę dzieciom mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonych demoralizacją lub uzależnieniem oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Celem projektu jet rozszerzenie zakresu i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z obszarów zdegradowanych Miasta Radlin. Głównym celem są działania zapewniające wzmocnienie kompetencji dzieci i młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym, zamieszkującej obszary zdegradowane w Mieście Radlin. Do tych kompetencji zalicza się: porozumiewanie w języku obcym, kompetencje społeczne, naukowo – techniczne i informatyczne oraz podnoszenie świadomości kulturalnej.


Wszystkie działania przewidziane w projekcie będą służyć przeciwdziałaniu zachowaniom problemowym, ryzykownym i wycofaniu ze społeczeństwa dzieci i młodzieży poprzez wzmocnienie kompetencji kluczowych oraz promowanie pozytywnych wzorców i rozwijanie zainteresowań. Działania projektowe mają charakter profilaktyki pierwszorzędnej, która ma dwa podstawowe cele: rozwój umiejętności społecznych potrzebnych do zdrowego funkcjonowania w życiu, a także zminimalizowanie zachowań młodych ludzi powodujących problemy wychowawcze. 

Projekt „Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży” po zakończeniu realizacji, od 1.07.2021 przez okres 2 lat będzie świadczył usługi służące realizacji trwałości projektu.