Skip to content
Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF: wnioski od 11 marca

Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF: wnioski od 11 marca


Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami
żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, od czwartku 11 marca
2021 r. mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.
O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą
ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z
następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne,
ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie
pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii
nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.
Wsparcie jest dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany
wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.
Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do
starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz
straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia
kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie
powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.
Natomiast w przypadku wystąpienia ognisk afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą
ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie
ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji zwierzęta te stanowiły co
najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji
PROW 2014-2020, wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80
proc. kosztów kwalifikowanych.
W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje
odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich,
sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń
rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF,
rekompensatę może otrzymać na inwestycje niezwiązane z produkcją świń.
Wnioski do 31 grudnia 2021 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać
osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można
również złożyć za pośrednictwem biur powiatowych działających na terenie właściwego
oddziału regionalnego.
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-
84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych
ARiMR.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu