mgr Iwona Szabłowska

KIEROWNIK REFERATU

32 459 02 25

Dominika Fojcik-Knura

INSPEKTOR

32 459 02 49

Beata Strójwąs

PODINSPEKTOR

32 459 02 23

Joanna Warzecha

INSPEKTOR

32 459 02 42

Zuzanna Gronowska

PODINSPEKTOR

32 459 02 42

Agnieszka Holona

INSPEKTOR

32 459 02 223

Agnieszka Oślislok

PODINSPEKTOR

32 459 02 68

Referat Księgowości Podatkowej wykonuje w szczególności następujące zadania:

 • ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz korekta ich wysokości w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego – stosownie do obowiązujących przepisów,

 • prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów jednostki Urząd Miasta,

 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie odraczania terminu płatności, rozkładania na raty i umorzeń w spłacie zobowiązań podatkowych w granicach uprawnień przyznanych organom Miasta,

 • prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców ramach zadań referatu,

 • prowadzenie urządzeń księgowych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniami wykonawczymi, oraz „polityką rachunkowości” Urzędu,

 •  przygotowywanie – w oparciu o materiały opracowane przez właściwy merytorycznie referat – projektów decyzji dotyczących zwrotu opłaty skarbowej,

 • współdziałanie z Urzędami Skarbowymi, oraz innymi jednostkami w zakresie dopełnienia obowiązku powszechności opodatkowania,

 • rozpatrywanie podań, odwołań i wniosków w zakresie działania referatu,

 • planowanie podatkowych należności budżetowych i nadzór nad ich realizacją.

 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie bieżącej aktualizacji danych niezbędnych do prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych i innych należności Miasta,

 • nadzór nad poborem podatków i opłat oraz innych należności finansowych w tym cywilnoprawnych wymierzanych na rzecz Miasta w ramach posiadanych kompetencji,

 • kierowanie zaległości podatkowych na drogę egzekucji administracyjnej

 • sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję dochodów Urzędu,

 • monitorowanie niepodatkowych należności budżetowych i w przypadku powstania zaległości podejmowanie stosownych działań celem ich wyegzekwowania,

 • potwierdzanie sald należności cywilnoprawnych