mgr Iwona Szabłowska

KIEROWNIK REFERATU

32 459 02 25

Dominika Knura-Fojcik

INSPEKTOR

32 459 02 42

Beata Strójwąs

PODINSPEKTOR

32 459 02 23

bstrojwas@radlin.pl

Joanna Warzecha

PODINSPEKTOR

32 459 02 42

jwarzecha@radlin.pl

Zuzanna Gronowska

PODINSPEKTOR

32 459 02 42

Agnieszka Oślislok

PODINSPEKTOR

32 459 02 42

Referat Księgowości Podatkowej wykonuje w szczególności następujące zadania:

 • ustalanie wysokości zobowiązań podatkowych oraz korekta ich wysokości w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego – stosownie do obowiązujących przepisów,

 • prowadzenie rachunkowości w zakresie dochodów jednostki Urząd Miasta,

 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawie odraczania terminu płatności, rozkładania na raty i umorzeń w spłacie zobowiązań podatkowych w granicach uprawnień przyznanych organom Miasta,

 • prowadzenie zadań wynikających z ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców ramach zadań referatu,

 • prowadzenie urządzeń księgowych dla zobowiązań pieniężnych, podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniami wykonawczymi, oraz „polityką rachunkowości” Urzędu,

 •  przygotowywanie – w oparciu o materiały opracowane przez właściwy merytorycznie referat – projektów decyzji dotyczących zwrotu opłaty skarbowej,

 • współdziałanie z Urzędami Skarbowymi, oraz innymi jednostkami w zakresie dopełnienia obowiązku powszechności opodatkowania,

 • rozpatrywanie podań, odwołań i wniosków w zakresie działania referatu,

 • planowanie podatkowych należności budżetowych i nadzór nad ich realizacją.

 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie bieżącej aktualizacji danych niezbędnych do prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych i innych należności Miasta,

 • nadzór nad poborem podatków i opłat oraz innych należności finansowych w tym cywilnoprawnych wymierzanych na rzecz Miasta w ramach posiadanych kompetencji,

 • kierowanie zaległości podatkowych na drogę egzekucji administracyjnej

 • sporządzanie sprawozdań jednostkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję dochodów Urzędu,

 • monitorowanie niepodatkowych należności budżetowych i w przypadku powstania zaległości podejmowanie stosownych działań celem ich wyegzekwowania,

 • potwierdzanie sald należności cywilnoprawnych