mgr inż. Piotr Patała

KIEROWNIK REFERATU

32 459 02 54

p.patala@radlin.pl

mgr Sylwia Woźnica

INSPEKTOR

32 459 02 53

geodezja@radlin.pl

mgr Dorota Baron

podinspektor

32 459 02 53

geodezja@radlin.pl

Do zadań Referat Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 • komunalizacja gruntów Skarbu Państwa,
 • sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste  gruntów stanowiących własność Miasta,
 • organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych,
 • zawieranie umów na dzierżawę i użyczenie gruntów komunalnych,
 • tworzenie zasobu gruntów komunalnych,
 • ustanawianie trwałego zarządu na rzecz komunalnych jednostek organizacyjnych,
 • nabywanie nieruchomości na realizację celów publicznych i zadań własnych  Miasta,
 • nabywanie od Skarbu Państwa gruntów i obiektów na własność, w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie lub w użyczenie,
 • regulacja stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi,
 • uwłaszczanie osób prawnych,
 • pierwokup,
 • podziały nieruchomości,
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • wnioskowanie o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Miasta,
 • aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta,
 • współpraca z Sądem Rejonowym – Wydział Ksiąg Wieczystych i Wydział Cywilny,
 • współpraca z kancelariami notarialnymi, jednostkami wykonawstwa geodezyjnego, rzeczoznawcami majątkowymi,
 • oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
 • nadawanie nazw placom i ulicom,
 • prowadzenie ewidencji nazewnictwa i numeracji nieruchomości,
 • współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Urzędem Statystycznym,