mgr Justyna Sobik

Kierownik

32 459 02 69

mgr Anna Kania

Referent

32 459 02 67

mgr Marzena Mika

INSPEKTOR

32 459 02 06

Zadania Referatu w zakresie działalności gospodarczej:
 • Przyjmowanie wniosków CEIDG-1:
  a). o wpis do CEIDG,
  b). o zmianę wpisu w CEIDG,
  c). o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
  d). o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
  e). o wykreślenie wpisu w CEIDG.
 • Potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy składającego wniosek o wpis do CEIDG.
 • Potwierdzanie wnioskodawcy przyjęcia wniosku.
 • Przekształcanie wniosku CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego,  podpisywanie go potwierdzonym   profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesyłanie wniosku do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 • Weryfikowanie w przypadku osób zagranicznych (o których mowa w art. 13 ust. 2, 4 oraz 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) dokumentu potwierdzającego status,
 • Żądanie okazania paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL.
 • Wzywanie do skorygowania lub uzupełnienia niepoprawnego wniosku CEIDG-1 pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 • Archiwizowanie wniosku w formie papierowej oraz dokumentacji z nim związanej przez okres 10 lat od dokonania wpisu.
 • Wydawanie zaświadczeń dot. informacji o poszukiwanych przedsiębiorcach oraz działalności   własnej przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Radlina.
 • Udzielanie informacji przedsiębiorcom na temat rozpoczęcia, prowadzenia,   zawieszenia, wznowienia i zakończenia działalności gospodarczej,
 • Rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na detaliczną i gastronomiczną sprzedaż napojów alkoholowych:
  a)sprawdzanie prawidłowości i kompletności wniosków, przygotowywanie list wniosków pod opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,
  b)sporządzanie postanowień Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  opiniujących wnioski o wydanie zezwoleń w ww. zakresie,
 • Prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń i bieżąca analiza wykorzystania limitu na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w   placówkach  detalicznych
 • Przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w   placówkach gastronomicznych
 • Przygotowywanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wydawanie zaświadczeń na żądanie strony potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie cofania wydanych zezwoleń.
 • Przygotowywanie  decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • Przekazywanie danych dotyczących uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Prowadzenie zadań związanych z udzielaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • Przekazywanie danych dotyczących licencji na wykonywanie transportu  drogowego taksówką, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Współpraca z instytucjami i organami  w zakresie zadań Referatu.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu działania  Referatu.
Zadania Referatu w sprawach lokalowo-mieszkaniowych:
 • prowadzenie spraw dot. przyznawania dodatków mieszkaniowych w tym:
 • przyjmowanie dokumentów,
 • przygotowywanie decyzji,
 • prowadzenie rejestrów decyzji,
 • przygotowanie miesięcznych wykazów dodatków mieszkaniowych dla poszczególnych zarządców nieruchomości
 • prowadzenie spraw dot. najmu mieszkań komunalnych w tym prowadzenie dokumentacji komisji mieszkaniowej,
 • prowadzenie spraw dotyczących lokali socjalnych.