Gdzie jest PSZOK w Radlinie?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radlinie znajduje się na terenie miasta Radlin przy ul. J. Rymera (boczny odcinek), niedaleko budynku Urzędu Miasta Radlin.

Odpady komunalne dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są w ramach stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych muszą być posegregowane. Mieszkańcy dostarczają je we własnym zakresie i na własny koszt, zobowiązani są do samodzielnego rozładunku odpadów. 

Osoby trzecie, jak również podmioty gospodarcze mogą przyjąć zlecenie odpadów do PSZOK w imieniu mieszkańca , jednakże transportujący zobowiązany jest przedłożyć przedstawicielowi miasta obsługującemu PSZOK upoważnienie do transportu odpadów, wystawione przez właściciela odpadów. Korzystanie z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Godziny otwarcia:

Z dniem 1 stycznia 2022 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny w dniach:

 • wtorek od 8.00 do 14.00
 • środa od 12.00 do 18.00
 • piątek od 8.00 do 14.00
 • sobota od 9.00 do 17.00

za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

UWAGA! 
Od 2024 roku PSZOK w soboty będzie czynny od października do marca w godzinach 9.00 – 14.30

Co można oddać do PSZOKu?

W PSZOKu przyjmowane są:

 • papier
 • metale 
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady i opakowania wielomateriałowe
 • bioodpady
 • odpady niebezpieczne
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych (przy igły, strzykawki…)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (patrz „Limity i opłaty” niżej)
 • opony (patrz „Limity i opłaty” niżej)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe (patrz „Limity i opłaty” niżej)
 • tekstylia i odzież
 • stryropian

Limity i opłaty:

 • 4 sztuki opon samochodowych na rok na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każda dodatkowa opona przywieziona na PSZOK to 10 zł brutto
 • 500 kg odpadów wielkogabarytowych na rok na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każdy kilogram przywieziony dodatkowo na PSZOK to 1 zł brutto.
 • 1000 kg odpadów remontowo-budowlanych na dwa lata na jedną nieruchomość / lokal mieszkalny. Każdy dodatkowy kilogram to 0,60 zł brutto.

Czego nie można oddać do PSZOKu?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje:

 • papy
 • zespołów okiennych
 • opon z samochodów ciężarowych i koparek
 • części samochodowych
 • odpadów z remontów, powstających w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi remontowe, który jest odpowiedzialny za zagospodarowanie tych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
 • odpadów niebezpiecznych, pozbawionych etykiet
 • odpadów płynnych w nieszczelnych pojemnikach
 • odpadów zmieszanych
 • żużli i popiołów z palenisk domowych

Do pobrania: