Od stycznia 2012 r. w radlińskich przedszkolach publicznych rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Nadrzędnym celem projektu było zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej w gminie Radlin poprzez objęcie opieką przedszkolną 558 dzieci w wieku 3-5 lat oraz wspieranie kompetencji wychowawczych osób z ich otoczenia.

Do celów szczegółowych należały min.:

  • zwiększenie liczby miejsc w radlińskich przedszkolach publicznych poprzez  uruchomienie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich,
  • wzbogacenie oferty radlińskich przedszkoli,
  • zapewnienie wysokiej  jakości  edukacji  wspierającej  indywidualny rozwój dzieci,
  • rozpowszechnianie  innowacyjnych  programów wspierających szacunek, otwartość na inność wśród dzieci.

W projekcie wzięło udział 558 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Radlina.
Projekt zakłada realizację wysokiej jakości zajęć przedszkolnych, utworzenie 1 oddziału dla dzieci 3-4 letnich w roku szkolnym 2012/2013, wydłużenie godzin pracy przedszkoli, aby w ten sposób dostosować je do potrzeb rodziców pracujących.

W ramach projektu zrealizowane zostały m.in.:

  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia z rytmiki,
  • zajęcia z logopedą,
  • zajęcia z psychologiem.

Projekt objął szeroko pojętą organizację roku szkolnego dla dzieci 3-5 letnich  w przedszkolach działających na terenie Radlina. Zajęcia dodatkowe prowadzone były poza godzinami przeznaczonymi na podstawę programową wychowania przedszkolnego, co wydłużyło czas pracy przedszkoli i umożliwiło rodzicom aktywny udział w zajęciach.

Udział w projekcie był bezpłatny. Uczestnicy projektu zostali wyposażeni w niezbędne pomoce edukacyjne. Ponadto w ramach projektu zrealizowano serię szkoleń dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym podnoszących kompetencje wychowawcze. Przy okazji projektu wszystkie przedszkola publiczne działające na terenie Radlina zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych min.:  sprzęt muzyczny do zajęć z rytmiki, radiomagnetofony, sprzęt sportowy, urządzenia na place zabaw.

Całkowita wartość projektu  wynosi 759 347,50 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 645 445,38 zł, a z budżetu państwa 102 511,91 zł.

Człowiek – najlepsza inwestycja