Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 12:43:34. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 2 obiektów: Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budynku „Sokolnia” zlokalizowanych na terenie Gminy Radlin. Beneficjentem projektu jest Gmina Radlin. Podstawowym działaniem projektu jest termomodernizacja – izolacja cieplna elewacji, wymiana instalacji c.o. i źródeł ciepła oraz instalacja paneli fotowoltaicznych wraz z pracami towarzyszącymi. Inwestycja ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesach grzewczych .

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 799 390,96 zł, a koszty kwalifikowane: 1 635 519,63 zł. Źródłami finansowania są środki Gminy, w tym z WFOŚIGW oraz dotacja z EFRR.

Wkład finansowy Gminy wynosi: 734 994,79 zł, zaś dotacja RPO WSL wynosi: 1 064 396,17 zł (65,08% wydatków kwalifikowanych).

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

  • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 12:43:34 przez daniel_rad

Wersja utworzona

1 grudnia 2020 o 12:43:34Aktualna wersja
Treść
Skasowano: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 2 obiektów: Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budynku „Sokolnia” zlokalizowanych na terenie Gminy Radlin. Beneficjentem projektu jest Gmina Radlin. Podstawowym działaniem projektu jest termomodernizacja – izolacja cieplna elewacji, wymiana instalacji c.o. i źródeł ciepła oraz instalacja paneli fotowoltaicznych wraz z pracami towarzyszącymi. Inwestycja ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w procesach grzewczych .Dodano: <p>Miasto Radlin otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 na realizację projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej – dla Miasta Radlin”.<br />Projekt realizowany jest w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.<strong>W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:</strong> </p><ul><li>Opracowana zostanie baza emisji na terenie Miasta Radlin;</li>< li>Opracowany zostanie Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta Radlin zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;</li>< li>Przeprowadzone zostaną szkolenia dla 10 pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej; </li><li>Przeprowadzona zostanie – jeśli zaistnieje taka konieczność – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Planu.</li></ ul><p><strong>Całkowity koszt realizacji zadania to: 36 625,71 zł.</strong> </p><p>Kwota otrzymanego dofinansowania wyniesie nie więcej niż: 31 131,85 zł</p><p>Okres kwalifikowania wydatków rozpoczął się 31.07.2014 r. i zakończy się<br />30.09.2015 r.</p><p><strong>Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Dokument ten będzie wyznaczać konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.</strong></p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/EURO-belka.jpg" alt="" width="1024" height="160" /></p>
Skasowano: <strong>Całkowita wartość projektu wynosi: 1 799 390,96 zł, a koszty kwalifikowane: 1 635 519,63 zł. Źródłami finansowania są środki Gminy, w tym z WFOŚIGW oraz dotacja z EFRR.</strong> 
Skasowano: Wkład finansowy Gminy wynosi: 734 994,79 zł, zaś dotacja RPO WSL wynosi: 1 064 396,17 zł (65,08% wydatków kwalifikowanych). 
Skasowano: <strong>Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.</strong> 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93"> 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.