Skip to content
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego

Radlin, 23.03.2021 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA RADLINA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul. Napierskiego, ul. Rymera, ul. Korfantego, ul. Dworcową, ul. Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18),

– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie drogi 3.KDD na południe od ulicy Józefa Rymera (MP16)

oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul. Napierskiego, ul. Rymera, ul. Korfantego, ul. Dworcową, ul. Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18),
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie drogi 3.KDD na południe od ulicy Józefa Rymera (MP16),

w dniach od 30 marca 2021 r. do 20 kwietnia 2021 r.

Projekty wyżej wymienionych planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępne będą do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Radlin budynek B pok. 23, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Radlin. Ze względu na trwający stan epidemii, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić telefonicznie pod nr 32 45 90 262 lub mailowo na adres: inwestycje@radlin.pl w celu uzgodnienia terminu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul. Napierskiego, ul. Rymera, ul. Korfantego, ul. Dworcową, ul. Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18) odbędzie się w dniu 20 kwietnia w godzinach od 15.00 do 17.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie drogi 3.KDD na południe od ulicy Józefa Rymera (MP16) odbędzie się w dniu 19 kwietnia w godzinach od 15.00 do 16.00.

W związku z trwającą epidemią (stan zagrożenia epidemiologicznego i związane z nim ograniczenia w przemieszczaniu się i gromadzeniu) dyskusje publiczne, zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) będą miały charakter zdalny w formie konferencji prowadzonej online za pośrednictwem platformy internetowej, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zgłaszają ten fakt poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej plan.radlin.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz numer planu którego dotyczy (MP16 i/lub MP18). Dane i informacje niezbędne do uczestniczenia w przedmiotowych dyskusjach publicznych będą zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Radlin. W przypadku braku możliwości technicznych wzięcia udziału w dyskusji w formie zdalnej, zostanie umożliwiony dostęp do dyskusji w siedzibie Urzędu Miasta Radlin budynek A w Sali Posiedzeń.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach miejscowych planów może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Radlina lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: inwestycje@radlin.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2021 r. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

  • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul. Napierskiego, ul. Rymera, ul. Korfantego, ul. Dworcową, ul. Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18) oraz o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu,
  • o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie drogi 3.KDD na południe od ulicy Józefa Rymera (MP16) oraz o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu..

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymienione projekty planów miejscowych podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać do Burmistrza Radlina na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radlina.

Burmistrz Radlina


Do pobrania:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu