Skip to content

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin do roku 2030

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin do roku 2030

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.). Zgodnie z Uchwałą nr S.0007.081.2020 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin do roku 2030 oraz w związku z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z póź. zm.).

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin do roku 2030.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców Radlina oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin do roku 2030 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie Miasta Radlin https://miasto.radlin.pl/, która jest jednocześnie Biuletynem Informacji Publicznej.

Informacja o konsultacjach znajdzie się również na tablicy ogłoszeń.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, zapoznanie się z ww. dokumentami w Urzędzie Miasta Radlina (Referat Rozwoju, budynek C, I piętro pokój nr 6) jest ograniczone.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 6 maja 2021 r. do 9 czerwca 2021 r.:

– poprzez formularz elektroniczny: https://plan.radlin.pl/szrmr/

– formularz tradycyjny, który należy złożyć lub wysłać (decyduje data wpływu do 9.06.2021 roku)

  • w kancelarii Urzędu Miasta Radlin, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin;
  • mailowo: referatrozwoju@radlin.pl.

Jednocześnie informuję, że planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformę elektroniczną. Spotkanie on-line odbędzie się w dniu 19.05.2021 r. o godz. 17.00.
Link do spotkania dostępny będzie na stronie https://miasto.radlin.pl/

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Miasta Radlin.

Jednocześnie informuję że po dokonaniu uzgodnień z właściwymi organami podjęto decyzję o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247) z uzasadnieniem oraz uzgodnieniami w tej sprawie można zapoznać się na stornie internetowej Miasta Radlina.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu