Ile będzie wynosić nowa stawka „opłaty śmieciowej” (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)?

Nowa stawka wynosić będzie w 2022 roku 33,00 zł od osoby (poprzednia wynosiła 26,00 zł). W przypadku gdy mieszkaniec nie segreguje odpadów, może zostać wszczęte wobec niego postępowanie, w wyniku którego może zostać nałożona stawka 100,00 zł.

Dlaczego czeka nas podwyżka? Co składa się na opłatę śmieciową?

Podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane jest z ogólnym wzrostem ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów, wynikającej z oferty złożonej w wyniku postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Radlin na lata 2022 – 2023. Natomiast oprócz kosztów związanych z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem na wysokość stawki składają się również inne czynniki, które uwzględniane są w kalkulacji stawki opłaty: koszty utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Niebagatelny wpływ na wzrost kosztów ma również tzw. „opłata marszałkowska”, która wzrosła kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich lat tj. od 140 zł/Mg w roku 2018 aż do 270,00 zł/Mg w roku 2020. Opłata ta dotyczy składowania odpadów na składowisku, którą to opłatę przedsiębiorca zobowiązany jest uiszczać.

Czy nie można było zostawić starej opłaty?

W przypadku obserwowanego wzrostu czynników cenotwórczych (towary, usługi, energia, paliwo, płace itd.) nie ma możliwości utrzymania stałej stawki.

Czy miasto nie może dołożyć do tej kwoty, żeby mieszkaniec mógł płacić mniej?

Owszem może i dokładnie tak się stało. Radni na listopadowej sesji podjęli uchwałę o dofinansowaniu części kosztów. Stawka 33 zł jest już wyliczona na mieszkańca po tej „dopłacie”. Gdyby nie dofinansowanie ze środków miasta kwota na mieszkańca mogłaby wynosić około 35,00 zł.

Za co tak naprawdę płacimy?

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,
które to koszty również wkalkulowane są w ostateczną wysokość wyliczonej „stawki”,
5) koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
6) koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
7) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami;

Zgodnie z art. 6r ust. 2 d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości – w przypadku terenu Radlina z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz części nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, głównie z Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób, np. zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej.

W opłacie którą ponoszą mieszkańcy na terenie Radlina wkalkulowane są również koszty wyposażenia mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w worki przeznaczone do segregacji odpadów, oraz w pojemniki do segregacji odpadów ustawione w punktach gromadzenia odpadów na terenie zabudowy wielolokalowej.

Co otrzymujemy za tę opłatę?

W funkcjonującym systemie mieszkańcy mogą oddać całą wytworzoną na terenie nieruchomości masę odpadów komunalnych. W zależności od potrzeb wyposażają nieruchomość w potrzebną liczbę pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane), czyli frakcję której nie da się wysegregować oraz ewentualnie pojemnik na popiół, jeżeli jest wytwarzany. Miasto wyposaża mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w worki niezbędne do selektywnej zbiórki odpadów a mieszkańców zabudowy wielolokalowej w pojemniki, które usytuowane są w punktach gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielolokalowej.
Jedynym workiem czy pojemnikiem który mieszkaniec lub zarządca musi nabyć we własnym zakresie, jest ten na bioodpady (brązowy). Dwa razy w roku mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej mogą wystawić przed nieruchomość odpady wielkogabarytowe, zgodnie z terminami zaznaczonymi w harmonogramie a na osiedlach 1 raz w miesiącu.
Wszyscy zadeklarowani mieszkańcy Radlina mogą dostarczać odpady do PSZOK dwa razy w tygodniu, a od stycznia 2022 aż 4 razy w tygodniu.

Czy mogę nie segregować śmieci?

Zgodnie z ustawą, każdy mieszkaniec ma obowiązek segregacji śmieci. Brak segregacji może być podstawą do wszczęcia postępowania i nałożenia opłaty śmieciowej w wysokości 100 zł.

Czy segregacja ma sens, skoro przyjeżdża po śmieci jedna śmieciarka i wrzuca wszystko „do jednego wora”?

Segregacja ma sens, ponieważ – oprócz efektu ekologicznego – wpływa na zmniejszenie stawki śmieciowej. Mówiąc wprost: im więcej odpadów z Radlina będzie mogło zostać poddanych recyklingowi – tym mniejsza może być opłata śmieciowa. Odpady muszą być jednak segregowane w sposób prawidłowy – na poszczególne frakcje. Najgorzej sytuacja wygląda w punktach gromadzenia odpadów na osiedlach. Śmieci są często wymieszane zupełnie przypadkowo. Wówczas, w takiej sytuacji firma obsługująca nas faktycznie może zdecydować, aby wszystkie śmieci zebrać razem (skoro nie są posegregowane w sposób właściwy). W dalszym cyku gospodarowania odpadami trafiają one jednak na sortownię, gdzie są oddzielane tak, aby mogły zostać ponownie wykorzystane. Jednak segregacja już na poziomie pojedynczego gospodarstwa domowego (domu, mieszkania) znacznie ułatwia zadanie i wpływa na zmniejszenie kosztów całego systemu.
Reasumując: tak, segregacja ma sens. A to, że widzimy śmieciarki wrzucające odpady „do jednego wora” to nie norma, ale konieczna reakcja na brak właściwej segregacji, za który to brak (niestety!) płacimy wszyscy.
Im więcej odpadów zmieszanych, tym więcej frakcji trafia do składowania. Im więcej składowanych odpadów tym większy koszt, chociażby ze względu na „opłatę marszałkowską”, o której mowa powyżej.

W jakich dniach i w jakich godzinach będzie teraz otwarty PSZOK?

Od nowego roku PSZOK będzie czynny cztery razy w tygodniu:
– wtorek: 8.00 – 14.00
– środa: 12.00 – 18.00
– piątek: 8.00 – 14.00
– sobota: 9.00 – 17.00

Jakie inne zmiany na PSZOK nas czekają?

Od stycznia 2022 r obowiązywać będą limity :
– 4 worki bio przed nieruchomością – zachęcamy mieszkańców do ograniczania wytwarzania odpadów i zagospodarowania ich na własnej nieruchomości poprzez kompostowanie.
UWAGA: jeżeli właściciel nieruchomości korzysta z tzw. „zwolnienia kompostownikowego” (zniżka w kwocie 1,00 zł /osobę w przypadku kompostowania odpadów w przydomowym kompostwoniku), wówczas nie będzie mógł wystawić bioodpadów przed nieruchomością w celu odebrania przez firmę. W takiej sytuacji powstaje konieczność dostarczenia odpadów bezpośrednio do PSZOK we własnym zakresie,
– osoby, które korzystają ze „zniżki kompostownikowej” w kwocie 1 zł od osoby, muszą oddać odpady tylko i wyłącznie na PSZOK,
ograniczenie dla nieruchomości/lokalu mieszkalnego:
– 4 szt. opon na rok. Każda dodatkowa opona przywieziona na PSZOK to koszt: 10 zł,
– 500 kg odpadów wielkogabarytowych na rok. Każdy kilogram przywieziony dodatkowo to 1 zł.
– 1000 kg odpadów remontowo – budowlanych na dwa lata. Każdy dodatkowy kilogram to 0,60 zł.

W związku ze zmianami w regulaminie funkcjonowania PSZOK, obowiązkiem każdej osoby dostarczającej odpady do PSZOK będzie okazanie dokumentu tożsamości jak to miało miejsce dotychczas oraz dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania, tak aby daną osobę powiązać z konkretną nieruchomością i złożoną deklaracją w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Każda osoba przywożąca odpady do PSZOK zobowiązana będzie również do wypełnienia karty przyjęcia odpadów do PSZOK we współpracy z pracownikiem obiektu.

Jakich dokumentów potrzebuje osoba, która chce skorzystać z PSZOKu?

Zgodnie z treścią paragrafu 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług przez PSZOK, pracownik PSZOK-u dokonuje weryfikacji  osób dostarczających
odpady, które to osoby, na wezwanie pracowników PSZOK, muszą okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz 
adres zamieszkania. System teleinformatyczny w jaki wyposażony jest PSZOK ma dostęp do bazy „deklaracji śmieciowych” co
pozwala prowadzić weryfikację osób chcących skorzystać z usług punktu i wykluczyć osoby nieuprawnione (np. zamieszkujących na terenie innej gminy). 

Zobacz też:

Harmonogramy odbiorów odpadów komunalnych w 2022 roku