Realizacja Projektu „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim” pozwoli osiągnąć następujące cele:

 • uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin objętych Projektem,• stworzenie warunków do skanalizowania całej zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim,
 • dociążenie zmodernizowanej w 2004r. oczyszczalni ścieków Karkoszka II,
 • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego, • poprawa jakości środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie przyczyni się do osiągnięcia celów pośrednich, wśród których należy wymienić przede wszystkim:

 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej gmin poprzez podniesienie ich atrakcyjności osadniczo-gospodarczej (poprawa atrakcyjności inwestycyjnej w sektorze usług i budownictwa mieszkaniowego),
 • zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru,
 • zapewnienie wzrostu konkurencyjności i promocji regionu oraz poprawy jakości środowiska naturalnego, co w efekcie przyczyni się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Cele pośrednie i bezpośrednie przedsięwzięcia jak również rezultaty i produkty związane z przedmiotowym przedsięwzięciem zaprezentowane w załączonej tabeli

Zakres Projektu

W ramach ww. Projektu realizowane bedą następujące zadania związane z rozbudową infrastruktury kanalizacyjnej:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Nowe Miasto oraz Stare Miasto;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 1;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin II cz. 2;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Czyżowice;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość Gorzyczki;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Biertułtowy;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnice Reden i Wypandów;
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary:
  a). rozbudowa oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Obszary
  b). budowa kolektora łączącego zlewnie dwóch oczyszczalni ścieków.
  c). budowa przepompowni ścieków w ul. Napierskiego
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia
  a). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 1
  b). Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Marklowice, część zachodnia, część 2Długość sieci kanalizacji sanitarnej w podziale na poszczególne miejscowości kształtuje się następująco:

Wodzisław Śląski – 49,4 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 1,7 km sieci modernizowanej. Na terenie Wodzisławia Śląskiego wybudowane zostaną także 3 przepompownie ścieków.

Radlin – 33,8 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym 4 km sieci modernizowanej. Na terenie Radlina powstaną 2 przepompownie ścieków.

Gorzyce – 27,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 3 przepompownie ścieków.

Marklowice – powstanie 14,9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków.

Podsumowując, wybudowanych zostanie łącznie ok. 126,0 km sieci w tym 5,8 km sieci modernizowanej oraz 10 przepompowni ścieków.