Projekt „Nowe Horyzonty – aktywna integracja społeczności Radlina” realizowany był w ramach w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem ogólnym projektu było przywrócenie osób bezrobotnych na rynek pracy oraz ich integracja ze społeczeństwem poprzez przywrócenie tym osobom zdolności lub możliwości zatrudnienia, udzielenia im wsparcia, również dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez te osoby i ich rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych.

Celami szczegółowymi były:

  • zwiększenie poziomu wykształcenia wśród beneficjentów projektu,
  • podniesienie ich kwalifikacji zawodowych,
  • podniesienie samooceny i zwiększenie ich motywacji zawodowej,
  • zwiększenie umiejętności społecznych,
  • pełnienie ról społecznych,
  • uzyskanie wsparcia dochodowego.

Okres realizacji projektu: 2008 – 2015