Skip to content
Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim uruchomiło w styczniu 4 punkty, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz 2 punkty, w których świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Te dwa ostatnie prowadzone będą przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z Katowic, które zostało wyłonione w ramach przeprowadzonego przez powiat otwartego konkursu ofert. Jeden z punktów poradnictwa obywatelskiego zlokalizowany jest w Centrum Usług Społecznych w Radlinie (ul. Korfantego 87).

Pomoc prawna przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  W tym celu przed uzyskaniem porady, składają stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i  niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. W tym celu, przed udzieleniem porady, podmiot ubiegający się o pomoc zobowiązany jest wypełnić oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dostarczyć oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.

Nadal też na wizyty do prawników do wszystkich punktów należy umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 32 412 09 51 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim lub poprzez stronę internetową – https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/wodzis%C5%82awski

Przypominamy, że nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:                                          

  • poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punktach powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Z kolei nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana pomoc prawna, poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  Taką potrzebę również zgłasza się telefoniczne w Starostwie pod nr 32 4120951 lub poprzez wiadomość e-mail na adres: pomocprawna@powiatwodzislawski.pl.

Udzielanie nieodpłatnych porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności. Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Ważne! Od 3 listopada 2020 r. do odwołania zawieszone jest osobiste udzielanie porad. Prawnicy dyżurujący w punktach udzielają porad wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Zapisy na porady telefoniczne odbywają się tak samo, jak w przypadków wizyt stacjonarnych.

Harmonogram dyżurów prawników oraz wzory dokumentów dostępne są pod adresem: https://www.powiatwodzislawski.pl/polecamy/punkty-bezplatnych-porad-prawnych

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu