Od września 2011 r. Miasto Radlin rozpoczęło realizację projektu „Nie taka matma straszna jak ją malują” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z terenu Radlina, rozwój kluczowych kompetencji oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Projekt stawia sobie za cel poprawę umiejętności matematycznych dzieci w wieku 6-9 lat, w oparciu o innowacyjne narzędzia edukacyjne.

Przewidziany w projekcie program nauczania matematyki oparty jest na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa, zwanego „Mozartem rosyjskiej psychologii”, Lwa Wygotskiego. Teoria poznania i nauczania Lwa Wygotskiego, zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszy element stanowi rozwinięcie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie do korzystania ze swojego potencjału umysłowego. W związku z tym, że wszystkie scenariusze zajęć realizowane będą w formie zabaw zwiększy się motywacja uczniów do nauki matematyki. Program odniósł ogromny sukces w Wielkiej Brytanii. W ramach projektu zapewniono również poczęstunek podczas zajęć w postaci napoju i kanapki dla każdego z uczestników oraz wycieczki edukacyjne. Projekt przygotowany został dla 320 uczniów/uczennic klas I- III wszystkich szkół podstawowych działających na terenie Radlina. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt przewiduje zakup nowoczesnego programu do nauki matematyki dla dzieci najmłodszych w klasach I -III. Wdrożenie programu zapewni wysoki poziom i skuteczność edukacji matematycznej w Radlinie. Projekt zrealizowany został w latach szkolnym 2011/2012  i 2012/2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 316 550,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 269 067,50 zł, a z budżetu państwa 47 482,50 zł.