Skip to content
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wyłożony do publicznego wglądu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wyłożony do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA RADLINA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul. Napierskiego, ul. Rymera, ul. Korfantego, ul. Dworcową, ul. Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18) w zakresie niezbędnym do dokonania zmian

oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul. Napierskiego, ul. Rymera, ul. Korfantego, ul. Dworcową, ul. Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18) w zakresie niezbędnym do dokonania zmian wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.12 2021 r. do 17.01.2022 r.

Projekt wyżej wymienionego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Radlin budynek B pok. 23, ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Radlin. Ze względu na trwający stan epidemii, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić telefonicznie pod nr 32 45 90 262 lub mailowo na adres: inwestycje@radlin.pl w celu uzgodnienia terminu

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 5.01.2022r. w godzinach od 14.30 do 15.30. W związku z trwającą epidemią (stan zagrożenia epidemiologicznego i związane z nim ograniczenia w gromadzeniu się) dyskusja publiczna, zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) będzie miała charakter zdalny w formie konferencji prowadzonej online za pośrednictwem platformy internetowej, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej zgłaszają ten fakt poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej plan.radlin.pl / mailowo na adres inwestycje@radlin.pl Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko. Dane i informacje niezbędne do uczestniczenia w dyskusji publicznej zostaną przesłane w mailu zwrotnym w dniu dyskusji publicznej. W przypadku braku możliwości technicznych wzięcia udziału w dyskusji w formie zdalnej, zostanie umożliwiony dostęp do dyskusji w siedzibie Urzędu Miasta Radlin.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej do Burmistrza Radlina lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem platformy ePUAP oraz poczty elektronicznej na adres: inwestycje@radlin.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2022 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ww. ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o ww. dokumentach. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w terminie i miejscu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), należy składać do Burmistrza Radlina na zasadach i w terminie określonym powyżej dla projektu planu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Radlina.

Burmistrz Radlina

Obowiązujące zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępniamy na stronie internetowej pod adresem http://radlin.pl/zpdo.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu