Projekt realizowany był w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013. Całkowita wartość projektu wynosi 914 145,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 777 023,25 zł, a z budżetu państwa 137 121,75 zł.

Udział w projekcie był bezpłatny, uczestnicy projektu zostali wyposażeni w niezbędne podręczniki i pomoce do nauki. Zapewniono także poczęstunek podczas zajęć w postaci napoju i kanapki dla każdego z uczestników. Ponadto w okresie letnim zostały zorganizowane dwutygodniowe wyjazdy naukowe, w których wzięło udział 80 uczniów/uczennic.

Przy okazji projektu wszystkie placówki zostały wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dodatkowych min.: tablice interaktywne, radiomagnetofony, rzutniki multimedialne i inne.

  • warsztaty wokalne.
  • zajęcia informatyczno-matematyczne,
  • zajęcia z języka niemieckiego,
  • zajęcia z języka czeskiego,

W ramach projektu zrealizowane zostały:

Projekt obejmuje szeroką gamę zajęć dodatkowych skierowanych do uczniów i uczennic klas IV-VI wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie Radlina.

W projekcie wzięło udział 450 uczniów/uczennic z terenu Radlina.

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic z terenu Radlina, rozwój kluczowych kompetencji oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Z początkiem września 2011r. ruszył projekt „Lepszy start na przyszłość” realizowany przez Miasto Radlin ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.