Skip to content

Konsultacje: wysokość stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2021.

Burmistrz Radlina zarządza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2021.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020r. poz. 1057) oraz § 3 i § 4 uchwały Nr S.0007.043.2015
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie
określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2021.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej
Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”.
1.
Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 30 października 2020r., a termin
zakończenia na dzień 6 listopada 2020 r.
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego wyrażenia opinii za pomocą:
1) e-maila – na adres biurorady@radlin.pl,
2) pisma wysłanego na adres – Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (decyduje data
wpływu do Urzędu).

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu