Skip to content

Konsultacje społeczne: zwolnienia z podatku (w związku z COVID-19)

Burmistrz Radlina zarządza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie : wprowadzenia
za część roku 2021 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19


Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020r. poz. 1057) oraz § 3 i § 4 uchwały Nr S.0007.043.2015
Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami
działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie:
wprowadzenia za część roku 2021 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli
lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 .
Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej
Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”.
1.
Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 13 stycznia 2021r., a termin zakończenia
na dzień 20 stycznia 2021r.
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego wyrażenia opinii za pomocą:
1) e-maila – na adres biurorady@radlin.pl,
2) pisma wysłanego na adres – Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (decyduje data
wpływu do Urzędu).

Do pobrania:

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu