Skip to content
Konsultacje społeczne: odpady komunalne

Konsultacje społeczne: odpady komunalne

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie:


1) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;


2) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Radlin
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te
usługi.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.
zm.) oraz § 3 i 4 uchwały Nr S.0007.043.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja
2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
Przedmiotem konsultacji społecznych są projekty uchwał Rady Miejskiej w Radlinie
w sprawie:


1) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;


2) w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Radlin
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te
usługi.

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektów uchwał na
stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”.
Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 11 października 2021 r.,
a termin zakończenia na dzień 20 października 2021 r.


Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do ww. projektu uchwały za pomocą:


1) fax-u, na nr (32) 45 90 205,
2) e-maila, na adres biurorady@radlin.pl,
3) pisma wysłanego na adres – Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin
(decyduje data wpływu do Urzędu).

Do pobrania:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu