OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Konsultacje społ.: wysokość opłat za gosp. odpadami, ustalenia ryczałtowej stawki oraz stawki dla R.O.D.

Burmistrz Radlina ogłasza

 

konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie:

 

1) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 

2) ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

 

3) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin stanowiących Rodzinne Ogrody Działkowe.

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz § 3 i 4 uchwały Nr S.0007.043.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Przedmiotem konsultacji społecznych są projekty uchwał Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie:

 

1)ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 

2) ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

 

3) stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin stanowiących Rodzinne Ogrady Działkowe.projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”.

 

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 17 lutego 2020 r., a termin zakończenia na dzień 24 lutego 2020 r.

 

Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać pisemnie swoje uwagi do w/w. projektu uchwały za pomocą:

  1. fax-u, na nr (32) 45 90 205,

  2. e-maila, na adres biurorady@radlin.pl,

  3. pisma wysłanego na adres – Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (decyduje data wpływu do Urzędu).

Do pobrania:Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 87

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.