Skip to content
Konsultacje: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Konsultacje: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie:
przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radlin
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków funduszu spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz § 3 i 4 uchwały Nr
S.0007.043.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie:
przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radlin
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków funduszu spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektów uchwał na stronie
internetowej Urzędu Miasta Radlin w zakładce „Konsultacje społeczne”.
Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 20 lipca 2020 r., a termin zakończenia na
dzień 27 lipca 2020 r.
Rady działalności pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać pisemnie
swoje uwagi do w/w. projektu uchwały za pomocą:
1) fax-u, na nr (32) 45 90 205,
2) e-maila, na adres biurorady@radlin.pl,
3) pisma wysłanego na adres – Urząd Miasta Radlin, ul. Rymera 15, 44-310 Radlin (decyduje data
wpływu do Urzędu).

Do pobrania:

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu