Skip to content

Konsultacje dotyczące programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

BURMISTRZA RADLINA ogłasza konsultacje dotyczące programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie internetowej Miasta, która jest jednocześnie BIP, tablicy ogłoszeń (z możliwością pisemnego wniesienia uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: referatrozwoju@radlin.pl, przedłożenia uwag w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miasta w Radlinie – Referat Rozwoju ul. Rymera 15, 44-310 Radlin, fax-u na nr (32) 45 90 205 – decyduje data wpływu do 13.10.2021 roku) oraz poprzez organizację spotkania w dniu 5 października 2021 roku.

§ 3. Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 27 września 2021 r., a termin zakończenia na dzień 13 października 2021 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie w dniem podpisania.

Do pobrania:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu