Wypełnij wniosek, znajdujący się na stronie <link: epuap pismo ogólne Radlin> i wyślij go przez platformę ePUAP <link>.

W niektórych sprawach potrzebne będą załączniki do pisma ogólnego.

Poniżej katalog najczęściej załatwianych spraw i załączników do nich:

DOWODY OSOBISTE

MELDUNKI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 • Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 • Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
 • Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
 • Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
 • Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia
 • Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
 • Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

 • Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów
 • Rozgraniczenie nieruchomości
 • Ustalenie numeru porządkowego
 • Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego

GOSPODARKA KOMUNALNA

 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

KOMUNIKACJA, DROGOWNICTWO I TRANSPORT

 • Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
 • Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
 • Uzgodnienia lokalizacji zjazdu
 • Uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi
 • Wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
 • Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg
 • Uzgodnienie lokalizacji reklamy
 • Zezwolenie na umieszczenie reklam w pasie drogowym

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OŚWIATA

 • Zaszeregowanie obiektu turystycznego do kategorii pole biwakowe i wpisanie go do ewidencji
 • Zgłaszanie zmian do ewidencji pól biwakowych
 • Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 • Zgłaszanie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
 • Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
 • Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego
 • Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
 • Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego
 • Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
 • Wykreślenie wpisu z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
 • Zawiadomienie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego
 • Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego
 • Zgłoszenie wpisu zmian/wykreślenia w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
 • Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną

NIERUCHOMOŚCI, LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

 • Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności
 • Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
 • Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości
 • Interwencje dotyczące sposobu zarządzania, utrzymania czystości, dostawy mediów w lokalach i budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (miasta)
 • Interwencje dotyczące stanów technicznych, remontów lokali i budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (miasta)
 • Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego
 • Przydział lokalu mieszkalnego
 • Przydział lokalu socjalnego
 • Przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • Regulacja stanu prawnego lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się lub zgonie głównego najemcy
 • Rozłożenie kaucji mieszkaniowej na raty
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
 • Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy (miasta) z kontrahentem
 • Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z miastem (gminą)
 • Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości
 • Oddanie w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
 • Podnajem lokalu użytkowego
 • Sprzedaż lokali użytkowych (w tym garaży) stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
 • Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego (w tym garażu) po ustąpieniu przesłanek stanowiących podstawy do rozwiązania umowy

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia – oczyszczalnia ścieków
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
 • Wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów

PODATKI I OPŁATY

 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne
 • Korekta informacji o lasach – osoby fizyczne
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne
 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne
 • Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby fizyczne
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne
 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
 • Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby fizyczne
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości – osoby fizyczne
 • Elektroniczna płatność za podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych
 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby prawne
 • Korekta deklaracji na podatek leśny – osoby prawne
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby prawne
 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby prawne
 • Korekta deklaracji na podatek rolny – osoby prawne
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby prawne
 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości – osoby prawne
 • Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości – osoby prawne
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości – osoby prawne
 • Elektroniczna płatność za podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób prawnych
 • Wydanie pozostałych zaświadczeń w zakresie należności podatkowych
 • Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników
 • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika
 • Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości zbywającego
 • Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy
 • Wydanie zaświadczenia w zakresie należności niepodatkowych
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Elektroniczna płatność za opłatę za odbiór odpadów komunalnych
 • Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych
 • Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (zmiana miejsca zamieszkania/siedziby, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu, korekta błędnie wypełnionej deklaracji)
 • Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych
 • Elektroniczna płatność za podatek od środków transportowych
 • Dokonanie zwrotu lub przerachowań w zakresie należności niepodatkowych
 • Interpretacja w zakresie prawa podatkowego
 • Stwierdzenie nadpłaty podatku
 • Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby fizyczne
 • Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby prawne
 • Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
 • Założenie konta na portalu dotyczącego płatności
 • Zwrot opłaty skarbowej

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO, RYBOŁÓWSTWO

 • Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
 • Poświadczanie oświadczenia dotyczącego osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym lub poświadczanie zeznań świadków w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych
 • Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
 • Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Wydanie Karty Dużej Rodziny
 • Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania
 • Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej
 • Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia publicznego

URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONY

 Sprawy USC Radlin wraz z opisem i drukami do pobrania – KLIKNIJ 


ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

 • Wydanie decyzji w sprawie usług opiekuńczych
 • Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
 • Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • Ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego
 • Ustalenie prawa do zasiłku celowego
 • Ustalenie prawa do zasiłku celowego specjalnego lub celowego zwrotnego
 • Ustalenie prawa do zasiłku okresowego
 • Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • Ustalenie prawa do zasiłku stałego

INNE

 • Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
 • Zarządzanie stanem ważności certyfikatu
 • Rejestracja adresu email w systemie powiadamiania SPK-1
 • Aktualizacja adresu email w systemie powiadamiania SPK-2
 • Rejestracja numeru telefonu komórkowego w systemie powiadamiania SPK-3
 • Aktualizacja numeru telefonu komórkowego w systemie powiadamiania SPK-4
 • Rejestracja skrzynki kontaktowej SEKAP/ ePUAP w systemie powiadamiania SPK-5
 • Złożenie podania (wniosku) w sprawie niesklasyfikowanej w katalogu usług
 • Skargi i wnioski
 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • Udostępnienie dokumentacji
 • Udostępnienie informacji publicznej
 • Odwołanie
 • Zamieszczenie na planie miasta informacji o miejscu wartym polecenia
 • Wystąpienie o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Rezygnacja z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Karta testowa – Opracowana karta ma charakter instruktażowy dla urzędów działąjących poprzez PeUP