Poniżej prezentujemy zasady umieszczania informacji o współfinansowaniu działań przez Miasto Radlin wraz z logotypem “Radlin – miasto z sercem”.

Niniejsze przykłady przeznaczone są dla stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych i innych organizacji, które otrzymały dotację miejską na realizację zadania publicznego, bądź otrzymały dotację w formule uproszczonej (tzw. “mały grant”). Wsparcie udzielane dla lokalnych inicjatyw jest jedną z najważniejszych form współpracy Miasta Radlin z trzecim sektorem i wolontariuszami organizacji pozarządowych. Dlatego właściwie i czytelnie przekazana informacja o  współfinansowaniu zadania przez Miasto Radlin jest bardzo istotną formą polityki informacyjnej.

W przypadku gdy zadanie współfinansowane jest tylko z dotacji miejskich (nie licząc środków własnych danej organizacji) prosimy o czytelne i wyraźne zaznaczenie na plakacie informacji o treści:

“Zadanie współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Radlin”.

Informację prosimy uzupełnić o logotyp “Radlin – miasto z sercem”
(zasady stosowania logotypu miejskiego znajdą Państwo pod TU)

UWAGA! Za niepoprawne należy uznać sformułowanie “Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Radlin” lub “Zadanie sponsorowane przez Miasto Radlin / Urząd Miasta”.

W przypadku gdy zadanie jest współfinansowane z różnych źródeł lub jeśli wydarzenie posiada patronaty medialne

W przypadku gdy zadanie jest współfinansowane z różnych źródeł, w tym między innymi ze środków miasta Radlin, prosimy aby informacja o wsparciu ze środków miejskich pojawiała się na podobnych zasadach jak i wzmianki o innych źródłach finansowania.

Jeśli wydarzenie posiada patronaty medialne (lokalnych telewizji, radia czy gazet) prosimy aby informacja o współfinansowaniu ze środków budżetowych miasta Radlin pojawiała się tuż obok, pozostając czytelną, zrozumiałą i nie budzącą wątpliwości.