Skip to content
Informacja o zasadach składania wniosków o udzielenie pomocy materialnej na cele edukacyjne

Informacja o zasadach składania wniosków o udzielenie pomocy materialnej na cele edukacyjne

Informacja o zasadach składania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na cele edukacyjne

1.Od 1 września 2021 roku w Miejskim Zespole Obsługi Placówek w Radlinie ( budynek Urzędu Miasta Radlin ul. Rymera 15, III piętro pokój 402) można pobierać wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022, przeznaczoną na cele edukacyjne, która jest udzielana jako stypendium szkolne lub zasiłek szkolny. Pomoc ta jest udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Nie jest przeznaczona na zaspokojenie bieżących potrzeb życiowych ucznia, takich jak jedzenie, ubranie, leczenie, itp.

2.Pomoc może być przyznana :

1/ uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

2/ wychowankom publicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, oraz upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – do czasu realizacji obowiązku nauki (18 lat),

3/ uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (18 lat)

4/słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy jest trudna sytuacja materialna w rodzinie ucznia, w której miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528,oo zł. Do dochodu nie wlicza się dochodu uzyskanego z tytułu świadczeń wychowawczych (popularne „500+”). Wszystkie, wymagane, dokumenty, potwierdzające dochody w rodzinie ucznia dostarcza wnioskodawca.

Stypendium może być przyznane na okres roku szkolnego, a wypłacane za okresy miesięczne (np. przez miesiąc, dwa, trzy… sześć, siedem, maksymalnie 9 (słuchacze kolegiów) lub 10 miesięcy (uczniowie) miesięcy. Forma stypendium i terminy jego realizacji określona zostanie w wydanej decyzji.

Podstawą prawną udzielania pomocy są :

  1. Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2020r poz. 1327 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr BRM-0150/XXXV/230/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radlin (Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 61 poz. 1565)
  3. Uchwała Nr BRM-0150/XXXVI/236/2005 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie udzielania uczniom zamieszkałym na terenie Radlina pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 75 poz. 2006).

Zasiłekszkolnymoże być przyznany, gdy uczeń znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wniosek o pomoc mogą złożyć:

1. Rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego ucznia.

2. Pełnoletni uczeń/ słuchacz kolegium

3. Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń/ słuchacz

W związku z tym, że pomoc jest przeznaczona na konkretne cele edukacyjne, po jej przyznaniu, należy udokumentować, że została przeznaczona na wydatki związane z potrzebami edukacyjnymi ucznia (faktury, rachunki, umowy. imienne bilety okresowe, dowody wpłat, itp.).

Wnioski o udzielenie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022, należy składać w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowym w Radlinie (budynek Urzędu Miasta Radlin, III piętro pokój 402) w nieprzekraczalnym terminie :

1/ uczniowie szkół i wychowankowie ośrodków – do 15 września 2021r.

2/ słuchacze kolegiów – do 15 października 2021r.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi

Placówek Oświatowych w Radlinie

Radlin, dnia 30.07.2021r.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu