PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej wody, poprawa jakości podczyszczonych wód deszczowych oraz poprawa efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w Radlinie. Cele szczegółowe projektu określono następująco: – wzrost efektywności zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi w tym rozwiązanie problemów związanych z podtopieniami działek przyległych – kompleksowe odwodnienie ul. Mikołajczyka oraz ul. Rybnickiej i terenów przyległych – poprawa jakości podczyszczonych wód deszczowych – zwiększenie atrakcyjności terenów dla mieszkańców i ewentualnych inwestorów – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu podczyszczania ścieków deszczowych – zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego cieków wodnych na terenie miasta Radlin – wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianą klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym w szczególności podtopieniom poprzez spowalnianie odpływu wywołanego opadami nawalnymi a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa przejścia wód wielkich – zwiększenia zagospodarowania wód opadowych poprzez zwiększenie ilości wód trafiających do gruntu poprzez infiltrację opływu wywołanego opadami nawalnymi. Wysokość dofinansowania: 1 923 613,29 PLN.

Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych:
a) specjalny adres e-mail: naduzycia.pois@mr.gov.pl lub
b) elektroniczny system zgłoszeń: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).