Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 23 września 2020 o 12:43:42. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Łączna wartość projektu (2015-2018) wynosi  259 792,10 zł
Wartość dofinansowania : 220 823,29 zł

URBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. Umożliwia miastom wspólne poszukiwanie rozwiązań będących odpowiedzią na pojawiające się w nich największe wyzwania. W szczególny sposób Program podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie. URBACT to 550 miast, 30 państw i 7000 aktywnych uczestników.”

Głównym założeniem projektu City Centre Doctor jest opracowanie Lokalnego Planu Działania – dokumentu, który zawiera koncepcje rozwiązań problemów dotykających centrum miasta. Dokument ten ma powstać dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk miast – partnerów projektu oraz działań prowadzonych przez utworzoną w ramach projektu Lokalną Grupę Wsparcia, która skupia przedstawicieli lokalnych interesariuszy, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych. Projekt skupia 10 europejskich miast:

  • Naas,
  • Heerlen,
  • Amarante,
  • Medina del Campo,
  • San Doná di Piave,
  • Idrja,
  • Petrinja,
  • Nort-sur-Erdre,
  • Valašské Meziříčí,
  • Radlin.

Projekt City Centre Doctor w ramach programu URBACT III składa się z dwóch faz (faza I do marca 2016, faza II do maja 2018). Faza I została zakończona i rozliczona (środki finansowe w wysokości 13 875,87 PLN wpłynęły na rachunek bankowy w dniu 16 stycznia 2017 r.)

Radlin, jako jedyne polskie miasto, znalazło się w gronie uczestników projektu „’Volunteering Cities’ („Miasta Wolontariatu”) międzynarodowego programu Urbact. To projekt, którego tematem przewodnim jest wolontariat i aktywność w organizacjach pozarządowych. Oprócz Radlina w gronie sieci miast jest m.in. niemieckie miasto Altena, włoskie Capizzi czy chorwacka miejscowość Pregrada. W sumie w tzw. “sieci transferu” dobrych praktyk znalazło się siedem europejskich miast.

Jak mówią inicjatorzy działań, celem jest wymiana pozytywnych praktyk i stworzenie określonych standardów w dziedzinie aktywności społecznej mieszkańców.
– Aby opracować innowacyjne strategie niezbędne aby sprostania potrzeb mieszkańców, takich jak opieka nad osobami starszymi i dziećmi, walka z izolacją społeczną, ubóstwem czy nawet depresją, konieczne jest wzajemne uczenie się, wymiana doświadczeń i wiedzy – mówią inicjatorzy projektu. „Sieć Transferu”, w której znalazł się Radlin, będzie wspierać lokalny wolontariat tak, aby lepiej radził sobie w walce z wykluczeniami społecznymi. Nacisk położony zostanie na współpracę międzypokoleniową, w ramach której różne grupy wiekowe zarówno ochotnicy, jak i osoby borykające się z problemami, będą razem pracować nad poprawą jakości życia lokalnej społeczności.

Uczestnicy projektu będą spotykać się aby sygnalizować problemy występujące na swoim terenie jak i chwalić się rozwiązaniami, które mogą zainspirować innych. – Wolontariusze odgrywają kluczową rolę w partycypacyjnym modelu zarządzania gminą – czytamy na stronie projektu. W sumie wszystkich, różnych tematycznie „urbactowych” sieci jest aż 23 a uczestniczy w nich aż 17 gmin czy obszarów z Polski. M.in. Wrocław (w projekcie dotyczącym mobilizacji sektora kultury i sztuki), Poznań (innowacje edukacyjne) czy Szczecin (projekt dotyczący gospodarki morskiej). Z lokalnych miast w jednej z sieci Urbactu pojawia się również Rybnik (rybnicka sieć dotyczy rewitalizacji niewykorzystanych i niszczejących kamienic). To już drugi udział Radlina w międzynarodowym programie Urbact. Poprzedni, CityCentreDoctor, dotyczył centralnych części miast i ich ożywienia, głównie społecznego i gospodarczego.

Miasto Radlin, wraz z partnerskim miastem Mohelnice, w Czechach, prowadziło projekt w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na realizację projektu pn. „Odległość nie jest dla nas przeszkodą”.

Projekt miał na celu rozwijanie kontaktów partnerskich z czeskim miastem Mohelnice, które oficjalnie zostało miastem partnerskim Radlina wiosną 2010 roku. W związku z pozyskaną dotacją realizowane były działania sprzyjające integracji społecznej mieszkańców obu miast. Działania te obejmowały głównie obszar kultury, sportu i oświaty.

I tak, w ramach projektu odbyła się wspólna konferencja dyrektorów polskich i czeskich szkół. Wiosną 2011r. w ramach wymiany uczniów młodzież z Radlina wyjechała na kilka dni do miasta Mohelnice, a następnie  młodzież z Czech gościła w Radlinie. Odbyło się również wydarzenie skierowane bezpośrednio do mieszkańców: Dni Miasta Mohelnice w Radlinie – impreza ta (w formie festynu na Placu Radlińskich Olimpijczyków) odbyła się latem 2011 roku.

Warto nadmienić, że wartość projektu wynosi blisko 31 tys euro, z czego miasto wyłożyło tylko 5%, zaś pozostałą kwotę pokrył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżet państwa (10%)

Większy dostęp do danych publicznych i poprawa jakości świadczonych usług – to tylko nieliczne z zakładanych korzyści dla osób korzystających z usług urzędu miasta. Już we wrześniu br. miasto Radlin przystąpi do realizacji projektu, którego głównym założeniem jest większe wykorzystanie technologii ICT w procesie obsługi obywatela i zarządzania urzędem.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie ogłosiło wyniki konkursu na realizację projektów skierowanych na rozwój instytucjonalny JST. Projekt Radlina i jego dwóch partnerów – miasta Czechowice Dziedzice oraz Stowarzyszenia Miasta w Internecie – otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 1,8 mln zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na modernizację zarządzania w radlińskim i czechowickim magistracie. Warto nadmienić, że projekt „Nowoczesny samorząd = sprawny samorząd” został wysoko oceniony i zajął 10-te miejsce na liście rankingowej w MSWiA.

Celem głównym projektu jest modernizacja zarządzania w urzędach miast Radlin i Czechowice Dziedzice, podniesienie transparentności działań i jakości wykonywanych zadań publicznych przez większe wykorzystanie nowoczesnych technologii. Co to w praktyce oznacza?
W praktyce urzędy zakupią i wdrożą takie systemy informatyczne, dzięki którym obywatel będzie mógł pobierać przez internet interesujące go dane. Znacznie zwiększy się ilość informacji publicznej i danych publicznych, które będzie można sprawdzić korzystając z internetu. Mieszkaniec będzie mógł sprawdzić np. ile podatku od nieruchomości musi zapłacić, jakie organizacje pozarządowe otrzymały dotację z miasta i w jakiej wysokości, podatnicy będą otrzymywać e-mailem powiadomienia o upływających terminach płatności. Platforma będzie otwarta na rozbudowę i umożliwi np. dostęp do rejestru działek wieczystego użytkowania, rejestru dzierżaw, czy informacji o należnych opłatach czynszowych w mieszkaniach komunalnych. System będzie współpracował z elektroniczną platformą usług administracji publicznej (ePUAP), portalem umożliwiającym wymianę dokumentów pomiędzy instytucjami publicznymi całego kraju.
Skróci się czas załatwiania spraw, ponieważ wdrożone zostaną również systemy informatyczne usprawniające pracę wewnątrz urzędów.
Urzędy wdrożą również program koordynujący aktualizowanie strategii rozwoju miast. Dzięki temu mieszkańcy zyskają większą wiedzę i możliwości wpływu na kształt strategii i przyszłych działań.

Całkowite wdrożenie systemów potrwa około dwóch lat. Wartość projektu – ponad 1.8 mln zł – w 85% pokryje Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 POKL. 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA 

Burmistrz Radlina informuje, iż w wyniku przeprowadzenia konkursu na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 POKL, wybrano oferenta: Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A.

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 23 września 2020 o 12:43:42. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

23 września 2020 o 12:43:42Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <a href="">City Centre Doctor – URBACT</a>Bez zmian: <a href="">City Centre Doctor – URBACT</a>
Skasowano: <strong>Łączna wartość projektu (2015-2018) wynosi&nbsp; 259 792,10 zł </strong> 
Skasowano: <strong>Wartość dofinansowania&nbsp;: 220&nbsp;823,29 zł</strong> 
Skasowano: „<strong>URBACT< /strong>&nbsp;jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski.&nbsp;Umożliwia miastom wspólne poszukiwanie rozwiązań będących odpowiedzią na pojawiające się w nich największe wyzwania. W szczególny sposób Program podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.&nbsp; <strong>URBACT to 550 miast, 30 państw i 7000 aktywnych uczestników< /strong>.” 
Skasowano: Głównym założeniem projektu City Centre Doctor jest opracowanie Lokalnego Planu Działania – dokumentu, który zawiera koncepcje rozwiązań problemów dotykających centrum miasta. Dokument ten ma powstać dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk miast – partnerów projektu oraz działań prowadzonych przez utworzoną w ramach projektu Lokalną Grupę Wsparcia, która skupia przedstawicieli lokalnych interesariuszy, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych. Projekt skupia 10 europejskich miast: 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Naas,</li> 
Skasowano: <li>Heerlen,</li> 
Skasowano: <li>Amarante,</li> 
Skasowano: <li>Medina del Campo,</li> 
Skasowano: <li>San Doná di Piave,</li> 
Skasowano: <li>Idrja,</li> 
Skasowano: <li>Petrinja,</li> 
Skasowano: <li>Nort-sur-Erdre,</li> 
Skasowano: <li>Valašské Meziříčí,</li> 
Skasowano: <li>Radlin.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <p align="justify">Projekt City Centre Doctor w ramach programu URBACT III składa się z dwóch faz (faza I do marca 2016, faza II do maja 2018). Faza I została zakończona i rozliczona (środki finansowe w wysokości 13&nbsp;875,87 PLN wpłynęły na rachunek bankowy w dniu 16 stycznia 2017 r.)</p>Dodano: <a role="link" href="/city-centre- doctor-urbact/">Link do podstrony projektu</a>
Bez zmian: <a href="">Volunteering Cities – URBACT</a>Bez zmian: <a href="">Volunteering Cities – URBACT</a>
Skasowano: <strong>Radlin, jako jedyne polskie miasto, znalazło się w gronie uczestników projektu „’Volunteering Cities’ („Miasta Wolontariatu”) międzynarodowego programu Urbact. To projekt, którego tematem przewodnim jest wolontariat i aktywność w organizacjach pozarządowych. Oprócz Radlina w gronie sieci miast jest m.in. niemieckie miasto Altena, włoskie Capizzi czy chorwacka miejscowość Pregrada. W sumie w tzw. “sieci transferu” dobrych praktyk znalazło się siedem europejskich miast.</strong> 
Skasowano: Jak mówią inicjatorzy działań, celem jest wymiana pozytywnych praktyk i stworzenie określonych standardów w dziedzinie aktywności społecznej mieszkańców. 
Skasowano: – Aby opracować innowacyjne strategie niezbędne aby sprostania potrzeb mieszkańców, takich jak opieka nad osobami starszymi i dziećmi, walka z izolacją społeczną, ubóstwem czy nawet depresją, konieczne jest wzajemne uczenie się, wymiana doświadczeń i wiedzy – mówią inicjatorzy projektu. „Sieć Transferu”, w której znalazł się Radlin, będzie wspierać lokalny wolontariat tak, aby lepiej radził sobie w walce z wykluczeniami społecznymi. Nacisk położony zostanie na współpracę międzypokoleniową, w ramach której różne grupy wiekowe zarówno ochotnicy, jak i osoby borykające się z problemami, będą razem pracować nad poprawą jakości życia lokalnej społeczności. 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/DB92FDYDYdU" allowfullscreen= "allowfullscreen" width="535" height="315" frameborder=" 0"></iframe> 
Skasowano: Uczestnicy projektu będą spotykać się aby sygnalizować problemy występujące na swoim terenie jak i chwalić się rozwiązaniami, które mogą zainspirować innych. – Wolontariusze odgrywają kluczową rolę w partycypacyjnym modelu zarządzania gminą – czytamy na stronie projektu. W sumie wszystkich, różnych tematycznie „urbactowych” sieci jest aż 23 a uczestniczy w nich aż 17 gmin czy obszarów z Polski. M.in. Wrocław (w projekcie dotyczącym mobilizacji sektora kultury i sztuki), Poznań (innowacje edukacyjne) czy Szczecin (projekt dotyczący gospodarki morskiej). Z lokalnych miast w jednej z sieci Urbactu pojawia się również Rybnik (rybnicka sieć dotyczy rewitalizacji niewykorzystanych i niszczejących kamienic). To już drugi udział Radlina w międzynarodowym programie Urbact. Poprzedni, CityCentreDoctor, dotyczył centralnych części miast i ich ożywienia, głównie społecznego i gospodarczego. 
Skasowano: <a href="">ODLEGŁOŚĆ NIE JEST DLA NAS PRZESZKODĄ</a> 
Skasowano: <strong>Miasto Radlin, wraz z partnerskim miastem Mohelnice, w Czechach, prowadziło projekt w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na realizację projektu pn. „Odległość nie jest dla nas przeszkodą”.</strong> 
Skasowano: Projekt miał na celu rozwijanie kontaktów partnerskich z czeskim miastem Mohelnice, które oficjalnie zostało miastem partnerskim Radlina wiosną 2010 roku. W związku z pozyskaną dotacją realizowane były działania sprzyjające integracji społecznej mieszkańców obu miast. Działania te obejmowały głównie obszar kultury, sportu i oświaty. 
Skasowano: I tak, w ramach projektu odbyła się wspólna konferencja dyrektorów polskich i czeskich szkół. Wiosną 2011r. w ramach wymiany uczniów młodzież z Radlina wyjechała na kilka dni do miasta Mohelnice, a następnie&nbsp; młodzież z Czech gościła w Radlinie. Odbyło się również wydarzenie skierowane bezpośrednio do mieszkańców: Dni Miasta Mohelnice w Radlinie – impreza ta (w formie festynu na Placu Radlińskich Olimpijczyków) odbyła się latem 2011 roku. 
Skasowano: Warto nadmienić, że wartość projektu wynosi blisko&nbsp;<strong>31 tys euro</strong>, z czego miasto wyłożyło tylko 5%, zaś pozostałą kwotę pokrył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżet państwa (10%) 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/hsPz7Bj56L4" allowfullscreen= "allowfullscreen" width="535" height="315" frameborder=" 0"></iframe>Dodano: <a role="link" href="/volunteering- cities-urbact/">Link do podstrony projektu</a>
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/tRMfay6zml4" allowfullscreen= "allowfullscreen" width="535" height="315" frameborder=" 0"></iframe> 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/pJ1cEYyIziI" allowfullscreen= "allowfullscreen" width="535" height="315" frameborder=" 0"></iframe> 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/IzdA43Nh6LE" allowfullscreen= "allowfullscreen" width="535" height="315" frameborder=" 0"></iframe> 
Skasowano: <a href="">NOWOCZESNY SAMORZĄD = PRZEJRZYSTY SAMORZĄD</a> 
Skasowano: <strong>Większy dostęp do danych publicznych i poprawa jakości świadczonych usług – to tylko nieliczne z zakładanych korzyści dla osób korzystających z usług urzędu miasta. Już we wrześniu br. miasto Radlin przystąpi do realizacji projektu, którego głównym założeniem jest większe wykorzystanie technologii ICT w procesie obsługi obywatela i zarządzania urzędem.</strong> 
Skasowano: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie ogłosiło wyniki konkursu na realizację projektów skierowanych na rozwój instytucjonalny JST. Projekt Radlina i jego dwóch partnerów – miasta Czechowice Dziedzice oraz Stowarzyszenia Miasta w Internecie – otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 1,8 mln zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na modernizację zarządzania w radlińskim i czechowickim magistracie. Warto nadmienić, że projekt „Nowoczesny samorząd = sprawny samorząd” został wysoko oceniony i zajął 10-te miejsce na liście rankingowej w MSWiA. 
Skasowano: Celem głównym projektu jest modernizacja zarządzania w urzędach miast Radlin i Czechowice Dziedzice, podniesienie transparentności działań i jakości wykonywanych zadań publicznych przez większe wykorzystanie nowoczesnych technologii. Co to w praktyce oznacza? 
Skasowano: W praktyce urzędy zakupią i wdrożą takie systemy informatyczne, dzięki którym obywatel będzie mógł pobierać przez internet interesujące go dane. Znacznie zwiększy się ilość informacji publicznej i danych publicznych, które będzie można sprawdzić korzystając z internetu. Mieszkaniec będzie mógł sprawdzić np. ile podatku od nieruchomości musi zapłacić, jakie organizacje pozarządowe otrzymały dotację z miasta i w jakiej wysokości, podatnicy będą otrzymywać e-mailem powiadomienia o upływających terminach płatności. Platforma będzie otwarta na rozbudowę i umożliwi np. dostęp do rejestru działek wieczystego użytkowania, rejestru dzierżaw, czy informacji o należnych opłatach czynszowych w mieszkaniach komunalnych. System będzie współpracował z elektroniczną platformą usług administracji publicznej (ePUAP), portalem umożliwiającym wymianę dokumentów pomiędzy instytucjami publicznymi całego kraju. 
 Dodano: <a href="">Odległość nie jest dla nas przeszkodą</a>
 Dodano: <a role="link" href="/odleglosc- nie-jest-dla- nas-przeszkoda/">Link do podstrony projektu</a>
Skasowano: Skróci się czas załatwiania spraw, ponieważ wdrożone zostaną również systemy informatyczne usprawniające pracę wewnątrz urzędów.Dodano: <a href="">Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd</a>
Skasowano: Urzędy wdrożą również program koordynujący aktualizowanie strategii rozwoju miast. Dzięki temu mieszkańcy zyskają większą wiedzę i możliwości wpływu na kształt strategii i przyszłych działań. 
Skasowano: <strong>Całkowite wdrożenie systemów potrwa około dwóch lat. Wartość projektu – ponad 1.8 mln zł – w 85% pokryje Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 POKL.&nbsp;</strong> 
Skasowano: <strong>INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA&nbsp;</strong> 
Skasowano: Burmistrz Radlina informuje, iż w wyniku przeprowadzenia konkursu na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 POKL, wybrano oferenta: Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A. 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/tV40QTWeECc" allowfullscreen= "allowfullscreen" width="535" height="315" frameborder=" 0"></iframe> 
Skasowano:  
 Dodano: <a role="link" href="/nowoczesny- samorzad-przejrzysty- samorzad/">Link do podstrony projektu</a>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:23
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Wersja utworzona

23 września 2020 o 12:43:42Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <a href="">City Centre Doctor – URBACT</a>Bez zmian: <a href="">City Centre Doctor – URBACT</a>
Skasowano: <strong>Łączna wartość projektu (2015-2018) wynosi&nbsp; 259 792,10 zł </strong> 
Skasowano: <strong>Wartość dofinansowania&nbsp;: 220&nbsp;823,29 zł</strong> 
Skasowano: „<strong>URBACT< /strong>&nbsp;jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski.&nbsp;Umożliwia miastom wspólne poszukiwanie rozwiązań będących odpowiedzią na pojawiające się w nich największe wyzwania. W szczególny sposób Program podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.&nbsp; <strong>URBACT to 550 miast, 30 państw i 7000 aktywnych uczestników< /strong>.” 
Skasowano: Głównym założeniem projektu City Centre Doctor jest opracowanie Lokalnego Planu Działania – dokumentu, który zawiera koncepcje rozwiązań problemów dotykających centrum miasta. Dokument ten ma powstać dzięki wymianie doświadczeń i dobrych praktyk miast – partnerów projektu oraz działań prowadzonych przez utworzoną w ramach projektu Lokalną Grupę Wsparcia, która skupia przedstawicieli lokalnych interesariuszy, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji i organizacji pozarządowych. Projekt skupia 10 europejskich miast: 
Skasowano: <ul> 
Skasowano: <li>Naas,</li> 
Skasowano: <li>Heerlen,</li> 
Skasowano: <li>Amarante,</li> 
Skasowano: <li>Medina del Campo,</li> 
Skasowano: <li>San Doná di Piave,</li> 
Skasowano: <li>Idrja,</li> 
Skasowano: <li>Petrinja,</li> 
Skasowano: <li>Nort-sur-Erdre,</li> 
Skasowano: <li>Valašské Meziříčí,</li> 
Skasowano: <li>Radlin.</li> 
Skasowano: </ul> 
Skasowano: <p align="justify">Projekt City Centre Doctor w ramach programu URBACT III składa się z dwóch faz (faza I do marca 2016, faza II do maja 2018). Faza I została zakończona i rozliczona (środki finansowe w wysokości 13&nbsp;875,87 PLN wpłynęły na rachunek bankowy w dniu 16 stycznia 2017 r.)</p>Dodano: <a role="link" href="/city-centre- doctor-urbact/">Link do podstrony projektu</a>
Bez zmian: <a href="">Volunteering Cities – URBACT</a>Bez zmian: <a href="">Volunteering Cities – URBACT</a>
Skasowano: <strong>Radlin, jako jedyne polskie miasto, znalazło się w gronie uczestników projektu „’Volunteering Cities’ („Miasta Wolontariatu”) międzynarodowego programu Urbact. To projekt, którego tematem przewodnim jest wolontariat i aktywność w organizacjach pozarządowych. Oprócz Radlina w gronie sieci miast jest m.in. niemieckie miasto Altena, włoskie Capizzi czy chorwacka miejscowość Pregrada. W sumie w tzw. “sieci transferu” dobrych praktyk znalazło się siedem europejskich miast.</strong> 
Skasowano: Jak mówią inicjatorzy działań, celem jest wymiana pozytywnych praktyk i stworzenie określonych standardów w dziedzinie aktywności społecznej mieszkańców. 
Skasowano: – Aby opracować innowacyjne strategie niezbędne aby sprostania potrzeb mieszkańców, takich jak opieka nad osobami starszymi i dziećmi, walka z izolacją społeczną, ubóstwem czy nawet depresją, konieczne jest wzajemne uczenie się, wymiana doświadczeń i wiedzy – mówią inicjatorzy projektu. „Sieć Transferu”, w której znalazł się Radlin, będzie wspierać lokalny wolontariat tak, aby lepiej radził sobie w walce z wykluczeniami społecznymi. Nacisk położony zostanie na współpracę międzypokoleniową, w ramach której różne grupy wiekowe zarówno ochotnicy, jak i osoby borykające się z problemami, będą razem pracować nad poprawą jakości życia lokalnej społeczności. 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/DB92FDYDYdU" allowfullscreen= "allowfullscreen" width="535" height="315" frameborder=" 0"></iframe> 
Skasowano: Uczestnicy projektu będą spotykać się aby sygnalizować problemy występujące na swoim terenie jak i chwalić się rozwiązaniami, które mogą zainspirować innych. – Wolontariusze odgrywają kluczową rolę w partycypacyjnym modelu zarządzania gminą – czytamy na stronie projektu. W sumie wszystkich, różnych tematycznie „urbactowych” sieci jest aż 23 a uczestniczy w nich aż 17 gmin czy obszarów z Polski. M.in. Wrocław (w projekcie dotyczącym mobilizacji sektora kultury i sztuki), Poznań (innowacje edukacyjne) czy Szczecin (projekt dotyczący gospodarki morskiej). Z lokalnych miast w jednej z sieci Urbactu pojawia się również Rybnik (rybnicka sieć dotyczy rewitalizacji niewykorzystanych i niszczejących kamienic). To już drugi udział Radlina w międzynarodowym programie Urbact. Poprzedni, CityCentreDoctor, dotyczył centralnych części miast i ich ożywienia, głównie społecznego i gospodarczego. 
Skasowano: <a href="">ODLEGŁOŚĆ NIE JEST DLA NAS PRZESZKODĄ</a> 
Skasowano: <strong>Miasto Radlin, wraz z partnerskim miastem Mohelnice, w Czechach, prowadziło projekt w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na realizację projektu pn. „Odległość nie jest dla nas przeszkodą”.</strong> 
Skasowano: Projekt miał na celu rozwijanie kontaktów partnerskich z czeskim miastem Mohelnice, które oficjalnie zostało miastem partnerskim Radlina wiosną 2010 roku. W związku z pozyskaną dotacją realizowane były działania sprzyjające integracji społecznej mieszkańców obu miast. Działania te obejmowały głównie obszar kultury, sportu i oświaty. 
Skasowano: I tak, w ramach projektu odbyła się wspólna konferencja dyrektorów polskich i czeskich szkół. Wiosną 2011r. w ramach wymiany uczniów młodzież z Radlina wyjechała na kilka dni do miasta Mohelnice, a następnie&nbsp; młodzież z Czech gościła w Radlinie. Odbyło się również wydarzenie skierowane bezpośrednio do mieszkańców: Dni Miasta Mohelnice w Radlinie – impreza ta (w formie festynu na Placu Radlińskich Olimpijczyków) odbyła się latem 2011 roku. 
Skasowano: Warto nadmienić, że wartość projektu wynosi blisko&nbsp;<strong>31 tys euro</strong>, z czego miasto wyłożyło tylko 5%, zaś pozostałą kwotę pokrył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżet państwa (10%) 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/hsPz7Bj56L4" allowfullscreen= "allowfullscreen" width="535" height="315" frameborder=" 0"></iframe>Dodano: <a role="link" href="/volunteering- cities-urbact/">Link do podstrony projektu</a>
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/tRMfay6zml4" allowfullscreen= "allowfullscreen" width="535" height="315" frameborder=" 0"></iframe> 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/pJ1cEYyIziI" allowfullscreen= "allowfullscreen" width="535" height="315" frameborder=" 0"></iframe> 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/IzdA43Nh6LE" allowfullscreen= "allowfullscreen" width="535" height="315" frameborder=" 0"></iframe> 
Skasowano: <a href="">NOWOCZESNY SAMORZĄD = PRZEJRZYSTY SAMORZĄD</a> 
Skasowano: <strong>Większy dostęp do danych publicznych i poprawa jakości świadczonych usług – to tylko nieliczne z zakładanych korzyści dla osób korzystających z usług urzędu miasta. Już we wrześniu br. miasto Radlin przystąpi do realizacji projektu, którego głównym założeniem jest większe wykorzystanie technologii ICT w procesie obsługi obywatela i zarządzania urzędem.</strong> 
Skasowano: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie ogłosiło wyniki konkursu na realizację projektów skierowanych na rozwój instytucjonalny JST. Projekt Radlina i jego dwóch partnerów – miasta Czechowice Dziedzice oraz Stowarzyszenia Miasta w Internecie – otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 1,8 mln zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na modernizację zarządzania w radlińskim i czechowickim magistracie. Warto nadmienić, że projekt „Nowoczesny samorząd = sprawny samorząd” został wysoko oceniony i zajął 10-te miejsce na liście rankingowej w MSWiA. 
Skasowano: Celem głównym projektu jest modernizacja zarządzania w urzędach miast Radlin i Czechowice Dziedzice, podniesienie transparentności działań i jakości wykonywanych zadań publicznych przez większe wykorzystanie nowoczesnych technologii. Co to w praktyce oznacza? 
Skasowano: W praktyce urzędy zakupią i wdrożą takie systemy informatyczne, dzięki którym obywatel będzie mógł pobierać przez internet interesujące go dane. Znacznie zwiększy się ilość informacji publicznej i danych publicznych, które będzie można sprawdzić korzystając z internetu. Mieszkaniec będzie mógł sprawdzić np. ile podatku od nieruchomości musi zapłacić, jakie organizacje pozarządowe otrzymały dotację z miasta i w jakiej wysokości, podatnicy będą otrzymywać e-mailem powiadomienia o upływających terminach płatności. Platforma będzie otwarta na rozbudowę i umożliwi np. dostęp do rejestru działek wieczystego użytkowania, rejestru dzierżaw, czy informacji o należnych opłatach czynszowych w mieszkaniach komunalnych. System będzie współpracował z elektroniczną platformą usług administracji publicznej (ePUAP), portalem umożliwiającym wymianę dokumentów pomiędzy instytucjami publicznymi całego kraju. 
 Dodano: <a href="">Odległość nie jest dla nas przeszkodą</a>
 Dodano: <a role="link" href="/odleglosc- nie-jest-dla- nas-przeszkoda/">Link do podstrony projektu</a>
Skasowano: Skróci się czas załatwiania spraw, ponieważ wdrożone zostaną również systemy informatyczne usprawniające pracę wewnątrz urzędów.Dodano: <a href="">Nowoczesny samorząd = przejrzysty samorząd</a>
Skasowano: Urzędy wdrożą również program koordynujący aktualizowanie strategii rozwoju miast. Dzięki temu mieszkańcy zyskają większą wiedzę i możliwości wpływu na kształt strategii i przyszłych działań. 
Skasowano: <strong>Całkowite wdrożenie systemów potrwa około dwóch lat. Wartość projektu – ponad 1.8 mln zł – w 85% pokryje Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 POKL.&nbsp;</strong> 
Skasowano: <strong>INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA&nbsp;</strong> 
Skasowano: Burmistrz Radlina informuje, iż w wyniku przeprowadzenia konkursu na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 POKL, wybrano oferenta: Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A. 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/tV40QTWeECc" allowfullscreen= "allowfullscreen" width="535" height="315" frameborder=" 0"></iframe> 
Skasowano:  
 Dodano: <a role="link" href="/nowoczesny- samorzad-przejrzysty- samorzad/">Link do podstrony projektu</a>
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:23
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.