Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 23 września 2020 o 12:47:52. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Priorytet X –– Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.

Wartość dofinansowania 1 885 320,13 zł, w tym:

  • Wartość dofinansowania UE (EFRR): 1 682 600,00 zł
  • Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 202 720,13 zł
  • Wartość całkowita: 2 043 461,44 zł Okres realizacji: od 25 lipca 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Główny celem projektu jest adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Korfantego 87 w Radlinie na Centrum Usług Społecznych. Zakres prac obejmuje gruntowną przebudowę budynku w tym m.in. jego ocieplenie od wewnątrz, czyszczenie zabytkowych elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachu oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych (wod-kan, grzewczych i grzewczo-klimatyzacyjnych, wentylacji) oraz elektrycznych i teletechnicznych. Ponadto dobudowany zostanie szyb windowy z platformą dla osób niepełnosprawnych, wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakupione wyposażenie CUS. Program użytkowy przewiduje stworzenie w budynku Centrum Usług Społecznych w celu integracji mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomieszczenia zostaną udostępnione jako miejsca spotkań różnych grup wiekowych z możliwością pracy grupowej, rekreacji, udziału w zajęciach integracyjnych, warsztatach, spotkaniach i prelekcjach.

Nr umowy UDA-RPSL.10.02.02-24-0340/18-00

Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Priorytet X –– Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT.

Wartość dofinansowania UE: 1 609 414,68 zł

  • Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 189 342,91 zł
  • Wartość całkowita: 1 951 088,15 zł (wkład własny 5%)

Zakres przewidziany w projekcie dotyczy głównie prac budowlanych w istniejącym budynku oraz zmianę jego sposobu użytkowania. Rozbudowa obejmie budowę platformy do transportu osób niepełnosprawnych, pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych i wiatę na rowery. Przewiduje się także urządzenie na działce przy budynku parkingu dla samochodów osobowych oraz wymianę przyłącza wody oraz sanitarnego.

Głównym celem projektu jest stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań polegających na objęciu opieką i wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji, z jednoczesną aktywizacją społeczną rozumianą jako nauka radzenia sobie w życiu oraz budowa zaufania społecznego.

Nr umowy UDA.RPSL.10.03.02-24-01HC/17-00.

Do końca października  2012 roku w Mieście Radlin realizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VII „Transport”, poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzpełniającej kluczową sieć drogową”.

Projekt pn. „Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”, obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Rymera i Damrota w Radlinie wraz z przebudową chodników, kabli teletechnicznych i energetycznych oraz rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Rymera z wjazdem do Urzędu Miasta oraz geometria ciągu ul. Rymera skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego. Ciąg drogowy po przebudowie zostanie zachowany, dokonana zostanie zmiana geometrii osi drogi (ul. Rymera) i tym samym geometria przyległych do niej 3 skrzyżowań.

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności układu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Radlinie. Ponadto realizacja niniejszego projektu przyczynie się m.in. do:

  • poprawy stanu infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania ulic Rymera i Damrota oraz wjazdu do Urzędu Miasta,
  • zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków samochodowych na skrzyżowaniu,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych,
  • ukształtowanie właściwej osi drogi ulicy Rymera,
  • upłynnienie włączania sie do ruchu pojazdów od strony ul. Damrota i UM Radlin.

Numer umowy: UDA-RPSL.07.01.02-00-010/11-00
Numer projektu: 1256

Całkowita wartość projektu wynosi:  839 492,40 (dofinansowanie 85% tj. 713 568,54 zł)
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 23 września 2020 o 12:47:52. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Wersja utworzona

23 września 2020 o 12:47:52Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <a href=""> ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHA KORFANTEGO 87 W RADLINIE NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNYCH</a>  
Skasowano: Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  
Skasowano: Priorytet X –– Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.  
Skasowano: <strong>Wartość dofinansowania 1&nbsp;885&nbsp;320,13 zł, w tym:</strong>  
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li>Wartość dofinansowania UE (EFRR): 1 682 600,00 zł</li>  
Skasowano: <li>Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 202 720,13 zł</li>  
Skasowano: <li>Wartość całkowita: 2 043 461,44 zł Okres realizacji: od 25 lipca 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: Główny celem projektu jest adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Korfantego 87 w Radlinie na Centrum Usług Społecznych. Zakres prac obejmuje gruntowną przebudowę budynku w tym m.in. jego ocieplenie od wewnątrz, czyszczenie zabytkowych elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachu oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych (wod-kan, grzewczych i grzewczo-klimatyzacyjnych, wentylacji) oraz elektrycznych i teletechnicznych. Ponadto dobudowany zostanie szyb windowy z platformą dla osób niepełnosprawnych, wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakupione wyposażenie CUS. Program użytkowy przewiduje stworzenie w budynku Centrum Usług Społecznych w celu integracji mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomieszczenia zostaną udostępnione jako miejsca spotkań różnych grup wiekowych z możliwością pracy grupowej, rekreacji, udziału w zajęciach integracyjnych, warsztatach, spotkaniach i prelekcjach.  
Skasowano: Nr umowy UDA-RPSL.10.02.02- 24-0340/18-00  
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/belka-ue.png" alt="" width="1000" height="170">  
Skasowano: <a href="">ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWEJ 4 NA POTRZEBY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W RADLINIE</a>  
Skasowano: Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Priorytet X –– Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT.  
Skasowano: <strong>Wartość dofinansowania UE: 1 609 414,68 zł</strong>  
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li>Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 189 342,91 zł</li>  
Skasowano: <li>Wartość całkowita: 1 951 088,15 zł (wkład własny 5%)</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: Zakres przewidziany w projekcie dotyczy głównie prac budowlanych w istniejącym budynku oraz zmianę jego sposobu użytkowania. Rozbudowa obejmie budowę platformy do transportu osób niepełnosprawnych, pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych i wiatę na rowery. Przewiduje się także urządzenie na działce przy budynku parkingu dla samochodów osobowych oraz wymianę przyłącza wody oraz sanitarnego.  
Skasowano: Głównym celem projektu jest stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań polegających na objęciu opieką i wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji, z jednoczesną aktywizacją społeczną rozumianą jako nauka radzenia sobie w życiu oraz budowa zaufania społecznego.  
Skasowano: Nr umowy UDA.RPSL.10.03.02- 24-01HC/17-00.  
Skasowano: <a href="">NOWE POŁĄCZENIE PSZOWA I RADLINA Z DK 78 ETAP II</a>  
Skasowano: Do końca października&nbsp; 2012 roku w Mieście Radlin realizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VII „Transport”, poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzpełniającej kluczową sieć drogową”.  
Skasowano: Projekt pn. „Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”, obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Rymera i Damrota w Radlinie wraz z przebudową chodników, kabli teletechnicznych i energetycznych oraz rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Rymera z wjazdem do Urzędu Miasta oraz geometria ciągu ul. Rymera skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego. Ciąg drogowy po przebudowie zostanie zachowany, dokonana zostanie zmiana geometrii osi drogi (ul. Rymera) i tym samym geometria przyległych do niej 3 skrzyżowań.  
Skasowano: <strong>Celem projektu jest poprawa funkcjonalności układu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Radlinie. Ponadto realizacja niniejszego projektu przyczynie się m.in. do:</strong>  
Skasowano: <ul>  
  Dodano: <a href="">Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych</a>
  Dodano: <a role="link" href="/adaptacja- budynku-przy- ul-wojciecha- korfantego-87- w-radlinie/">Link do podstrony projektu</a>
Skasowano: <li>poprawy stanu infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania ulic Rymera i Damrota oraz wjazdu do Urzędu Miasta,</li> Dodano: <a href="">Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie</a>
Skasowano: <li>zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków samochodowych na skrzyżowaniu,</li>  
Skasowano: <li>poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych,</li>  
Skasowano: <li>ukształtowanie właściwej osi drogi ulicy Rymera,</li>  
Skasowano: <li>upłynnienie włączania sie do ruchu pojazdów od strony ul. Damrota i UM Radlin.</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: Numer umowy: UDA-RPSL.07.01.02- 00-010/11-00  
Skasowano: Numer projektu: 1256  
Skasowano: Całkowita wartość projektu wynosi:&nbsp; 839 492,40 (dofinansowanie 85% tj. 713 568,54 zł)  
Skasowano: Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.  
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93">  
Skasowano:   
  Dodano: <a role="link" href="/adaptacja- budynku-przy- ul-pocztowej-4/">Link do podstrony projektu</a>
  Dodano: <a href="">Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II</a>
  Dodano: <a role="link" href="/nowe-polaczenie- pszowa-i-radlina-z-dk-78- etap-ii/">Link do podstrony projektu</a>
wp_last_modified_info
Skasowano:  Dodano: 18/06/ @ 13:22
wplmi_shortcode
Skasowano:  Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Wersja utworzona

23 września 2020 o 12:47:52Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <a href=""> ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. WOJCIECHA KORFANTEGO 87 W RADLINIE NA POTRZEBY CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNYCH</a>  
Skasowano: Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  
Skasowano: Priorytet X –– Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.  
Skasowano: <strong>Wartość dofinansowania 1&nbsp;885&nbsp;320,13 zł, w tym:</strong>  
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li>Wartość dofinansowania UE (EFRR): 1 682 600,00 zł</li>  
Skasowano: <li>Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 202 720,13 zł</li>  
Skasowano: <li>Wartość całkowita: 2 043 461,44 zł Okres realizacji: od 25 lipca 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: Główny celem projektu jest adaptacja budynku zlokalizowanego przy ul. Korfantego 87 w Radlinie na Centrum Usług Społecznych. Zakres prac obejmuje gruntowną przebudowę budynku w tym m.in. jego ocieplenie od wewnątrz, czyszczenie zabytkowych elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachu oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych (wod-kan, grzewczych i grzewczo-klimatyzacyjnych, wentylacji) oraz elektrycznych i teletechnicznych. Ponadto dobudowany zostanie szyb windowy z platformą dla osób niepełnosprawnych, wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakupione wyposażenie CUS. Program użytkowy przewiduje stworzenie w budynku Centrum Usług Społecznych w celu integracji mieszkańców, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomieszczenia zostaną udostępnione jako miejsca spotkań różnych grup wiekowych z możliwością pracy grupowej, rekreacji, udziału w zajęciach integracyjnych, warsztatach, spotkaniach i prelekcjach.  
Skasowano: Nr umowy UDA-RPSL.10.02.02- 24-0340/18-00  
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/ 03/belka-ue.png" alt="" width="1000" height="170">  
Skasowano: <a href="">ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. POCZTOWEJ 4 NA POTRZEBY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W RADLINIE</a>  
Skasowano: Miasto Radlin pozyskało środki unijne na projekt pod nazwą „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Priorytet X –– Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT.  
Skasowano: <strong>Wartość dofinansowania UE: 1 609 414,68 zł</strong>  
Skasowano: <ul>  
Skasowano: <li>Wartość dofinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 189 342,91 zł</li>  
Skasowano: <li>Wartość całkowita: 1 951 088,15 zł (wkład własny 5%)</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: Zakres przewidziany w projekcie dotyczy głównie prac budowlanych w istniejącym budynku oraz zmianę jego sposobu użytkowania. Rozbudowa obejmie budowę platformy do transportu osób niepełnosprawnych, pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych i wiatę na rowery. Przewiduje się także urządzenie na działce przy budynku parkingu dla samochodów osobowych oraz wymianę przyłącza wody oraz sanitarnego.  
Skasowano: Głównym celem projektu jest stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań polegających na objęciu opieką i wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji, z jednoczesną aktywizacją społeczną rozumianą jako nauka radzenia sobie w życiu oraz budowa zaufania społecznego.  
Skasowano: Nr umowy UDA.RPSL.10.03.02- 24-01HC/17-00.  
Skasowano: <a href="">NOWE POŁĄCZENIE PSZOWA I RADLINA Z DK 78 ETAP II</a>  
Skasowano: Do końca października&nbsp; 2012 roku w Mieście Radlin realizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VII „Transport”, poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzpełniającej kluczową sieć drogową”.  
Skasowano: Projekt pn. „Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”, obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Rymera i Damrota w Radlinie wraz z przebudową chodników, kabli teletechnicznych i energetycznych oraz rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Rymera z wjazdem do Urzędu Miasta oraz geometria ciągu ul. Rymera skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego. Ciąg drogowy po przebudowie zostanie zachowany, dokonana zostanie zmiana geometrii osi drogi (ul. Rymera) i tym samym geometria przyległych do niej 3 skrzyżowań.  
Skasowano: <strong>Celem projektu jest poprawa funkcjonalności układu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Radlinie. Ponadto realizacja niniejszego projektu przyczynie się m.in. do:</strong>  
Skasowano: <ul>  
  Dodano: <a href="">Adaptacja budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 87 w Radlinie na potrzeby Centrum Usług Społecznych</a>
  Dodano: <a role="link" href="/adaptacja- budynku-przy- ul-wojciecha- korfantego-87- w-radlinie/">Link do podstrony projektu</a>
Skasowano: <li>poprawy stanu infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania ulic Rymera i Damrota oraz wjazdu do Urzędu Miasta,</li> Dodano: <a href="">Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie</a>
Skasowano: <li>zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków samochodowych na skrzyżowaniu,</li>  
Skasowano: <li>poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych,</li>  
Skasowano: <li>ukształtowanie właściwej osi drogi ulicy Rymera,</li>  
Skasowano: <li>upłynnienie włączania sie do ruchu pojazdów od strony ul. Damrota i UM Radlin.</li>  
Skasowano: </ul>  
Skasowano: Numer umowy: UDA-RPSL.07.01.02- 00-010/11-00  
Skasowano: Numer projektu: 1256  
Skasowano: Całkowita wartość projektu wynosi:&nbsp; 839 492,40 (dofinansowanie 85% tj. 713 568,54 zł)  
Skasowano: Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.  
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93">  
Skasowano:   
  Dodano: <a role="link" href="/adaptacja- budynku-przy- ul-pocztowej-4/">Link do podstrony projektu</a>
  Dodano: <a href="">Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II</a>
  Dodano: <a role="link" href="/nowe-polaczenie- pszowa-i-radlina-z-dk-78- etap-ii/">Link do podstrony projektu</a>
wp_last_modified_info
Skasowano:  Dodano: 18/06/ @ 13:22
wplmi_shortcode
Skasowano:  Dodano: [lmt-post-modified-info]
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano:  Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.