MODEL WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM

Projekt “Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”

Projekt pn. „Co z tą współpracą? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi” realizowany był w 2015 roku w ramach działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą w Rybniku oraz z Ośrodkiem Badań Społecznych SONDA z siedzibą w Rybniku.

Cel projektu:

Poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną w Radlinie poprzez wdrożenie wybranych 6 obszarów opisanych w „Modelu współpracy…” oraz ich upowszechnienie w pozostałych gminach powiatu wodzisławskiego.

Projekt zakładał organizację warsztatów mających na celu poprawę dialogu międzysektorowego w Radlinie. Warsztaty byłyotwarte dla wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Praca odbywała się w grupach roboczych w następujących tematach:

  • konsultowanie projektów aktów normatywnych
  • ocena realizacji polityk i programów
  • realizacja zadań publicznych – formy finansowe
  • realizacja zadań publicznych – formy niefinansowe
  • system wspierania inicjatyw obywatelskich i ngo
  • wspieranie procesów integracji sektora ng

PROJEKT “OD PARTNERSTWA DO KOOPERACJI”

Centrum Inicjatyw Obywatelskich, jako Lider projektu, wraz z Partnerami – Uniwersytetem Warszawskim oraz Gminą Miasto Ustka, zrealizowało projekt innowacyjny testujący PI „Od partnerstwa do kooperacji”. Celem projektu było wypracowanie nowego modelu zlecania realizacji zadań publicznych przez samorządy organizacjom pozarządowym. Innowacyjny projekt testowany był na 16 polskich samorządach. Wśród nich, obok Warszawy, Łodzi, czy Świnoujścia, był również Radlin.

Na czym polegało testowanie?

W ramach projektu Jednostki Testujące otrzymały wsparcie obejmujące cały proces wdrażania zmiany, nad którym czuwał indywidualny doradca oraz cały zespół projektowy. Przeprowadzone zostały  m.in. spotkania informacyjne oraz szczegółowe szkolenia dla JST i NGO, w celu wzmocnienia potencjału zarówno samorządów jak i organizacji. Finalny poradnik, który był efektem wspólnej pracy i doświadczeń Jednostek Testujących wysłany został  do wszystkich gmin w Polsce, aby każdy mógł skorzystać z wypracowanych rozwiązań.

Równocześnie prowadzono kampanię informacyjną i promocyjną modelu.