Zbigniew Podleśny

Zbigniew Podleśny – urodzony w 1976 roku, prawnik, samorządowiec, nauczyciel. W latach 2011-2024 zastępca Burmistrza Radlina. Od 2024 roku – Burmistrz Radlina.

Z wykształcenia prawnik – absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracował jako
prawnik – asystent radcy prawnego w kancelarii radcowskiej, gdzie zajmował się obsługą prawną biznesu oraz wsparciem ludzi w trudnych życiowych sprawach.
Pracował w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Raciborzu, w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, gdzie był zastępcą Naczelnika Wydziału Oświaty oraz w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, gdzie pracował jako Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju Miasta.
Równolegle uczył przedmiotów prawniczych w szkołach publicznych i niepublicznych na terenie Powiatu Wodzisławskiego i Rybnika.
Od 1 stycznia 2011 roku do 6 maja 2024 roku zastępca Burmistrza Radlina. Zajmował się sprawami z zakresu m. in. inwestycji, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, zarządzania kryzysowego, funduszy zewnętrznych, czy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W 2005 roku ukończył Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (program prowadzony przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów w Warszawie). W latach 2006-2007 studiował zarządzanie projektami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i ukończył program treningowy Energy Project Manager oraz dwa programy: LeadAir Fundacji Forum Energii w Warszawie oraz Zielony Lider Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Sendzimira w Warszawie.

Jest także  absolwentem studiów Master of Business Administration na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, w ramach Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych w latach 2021 – 2023.
W 2022 roku ukończył na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, studia podyplomowe w
zakresie doradztwa zawodowego.

32 459 02 02

Sekretariat Burmistrza i Rady Miasta

burmistrz@radlin.pl

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
 • reprezentowanie Miasta  na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżących spraw Miasta,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników urzędu,
 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 • okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi  podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady,
Burmistrzowi podlegają bezpośrednio następujące komórki organizacyjne:
 • Radca Prawny
 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 • Pion Ochrony
 • Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
 • Referat Prawny i Zamówień Publicznych
 • Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych