Skip to content
ARiMR przypomina – wypalanie traw grozi utratą dopłat

ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat

Z nastaniem przedwiośnia rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem
traw. Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą za
niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych przez ARiMR.
Jak groźny jest pożar łąk, można było przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy
płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała
kilkanaście dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Pożarna i inne instytucje
przestrzegają przed wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, które lekceważąc
te apele, za nic mają stwarzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi
oraz zwierząt i niszczenie środowiska naturalnego.
Pozytywne skutki wypalania traw to mit
Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie
poprawia też jakości gleby. Co więcej, w znacznym stopniu obniża wartość plonów.
Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić
do stanu sprzed kataklizmu.
Pożar jest tragiczny w skutkach dla całego ekosystemu – zniszczona zostaje nie
tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną również zwierzęta. Podpalanie traw bywa
często przyczyną pożarów lasów i zabudowań gospodarczych, w których życie tracą
także ludzie.
Surowe kary – grzywna a nawet więzienie
Zakaz wypalania traw określony został w Ustawie o ochronie przyrody oraz w
Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub
grzywny, której wysokość może wynieść od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w
wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie utraty
zdrowia lub życia wielu osób albo zniszczenia mienia wielkich rozmiarów, wtedy
sprawca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego – podlega karze pozbawienia
wolności nawet do 10 lat.
Wypalanie traw to też ryzyko utraty dopłat
Oprócz wspomnianych sankcji wypalającemu grożą również dotkliwe kary, które
nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania

gruntów rolnych jest jednym z warunków, których rolnicy zobligowani są
przestrzegać, aby móc ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności
obszarowe w ramach PROW 2014-2020. W przypadku jego złamania ARiMR może
nałożyć na rolnika karę finansową zmniejszającą wszystkie otrzymywane przez niego
płatności o 3 proc. W zależności od stopnia winy, może zostać ona obniżona do 1
proc. bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe sankcje przewidziane są dla tych,
którzy świadomie wypalają grunty rolne – muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności
nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić rolnika całej kwoty płatności
bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe wypalanie przez
niego traw.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu