Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w trzech szkołach podstawowych z terenu Radlina, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół
Grupą docelową jest 314 uczniów i 150 nauczycieli uczących się / pracujących w szkołach na terenie Miasta Radlin

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację:
-zajęć prowadzonych metodą eksperymentu, w tym wyrównawczych oraz rozszerzających podstawę programową/ kół
zainteresowań
– zajęć specjalistycznych dla uczniów z SPE
oraz
-podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli
-wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do
rozwoju kompetencji kluczowych
EFEKTY: Nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia trzech szkołach podstawowych z terenu Radlina.

  • Wartość dofinansowania: 659 121,43 zł w tym środki UE: 622 503,57 zł
  • Wartość projektu 732 357,15 zł