Projekt ma charakter inwestycyjny i polega na przebudowie i adaptacji zdegradowanego i obecnie nieużytkowanego budynku mieszkalnego, przy ul. Pocztowej 4, na Świetlicę Środowiskową, która będzie pełnić funkcje socjalne np. pozaszkolnej opieki nad dziećmi. Projekt jest uzupełnieniem działań społecznych planowanych do realizacji z EFS, z zakresu usług społecznych. Jest to jeden z czterech głównych projektów rewitalizacyjnych, zaplanowanych do realizacji na osiedlu Emma w dzielnicy Marcel (czyli na obszarze rewitalizacji, zdefiniowanym w LPR miasta Radlin). Zakres prac przewidzianych w projekcie dotyczy prac budowlanych w istniejącym budynku mieszkalnym oraz zmianę jego sposobu użytkowania na świetlicę środowiskową. Rozbudowa obejmie budowę platformy do transportu osób niepełnosprawnych, pomieszczenie do gromadzenia odpadów stałych i wiatę na rowery. Przewiduje się urządzenie na działce parkingu dla samochodów osobowych, wymianę przyłącza wody oraz sanitarnego.

Projekt pn. Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie powiązany jest w ramach wiązki/grupy projektów z innym projektami realizowanymi lub planowanymi w ramach RPO WSL 2014-2020, w Subregionie Zach. Woj. Śląskiego. Chodzi o projekty:


1) Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Projekt jest planowany do złożenia w konkursie w br. w ramach RPO WSL 2014-2020: Działanie 9.2 Dostępne i efektywne
usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT EFS), a jego realizacja planowana jest w 2018 i 2019 r., po adaptacji budynku na świetlicę środowiskową w ramach projektu „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie”. Zakres projektu dotyczy wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży i rozwijania środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą w ww. nowej świetlicy planowanej do realizacji z EFRR. Rezultatem realizacji obu projektów będą nowe miejsca wsparcia (usługi społeczne) dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji, świadczone w budynku specjalnie zaadoptowanym pod te funkcje – efekt synergii.


2) Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa. Projekt będzie złożony w konkursie w br. w ramach RPO WSL 2014-2020: Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych-RIT (EFS), a jego realizacja planowana jest w 2018 i 2019 r., po adaptacji budynku na świetlicę środowiskową w ramach projektu „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie” (EFRR). Zakres projektu dotyczy realizacji w świetlicy środowiskowej programów na rzecz wzmacniania potencjału społecznego, z uwzględnieniem działań środowiskowych i uzupełniająco kulturalnych dla osób które będą korzystać z świetlicy środowiskowej. Rezultatem realizacji obu projektów będzie zmniejszająca się liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji – efekt synergii
3) Adaptacja budynków na potrzeby CUS oraz na mieszkania socjalne i chronione przy ul. Odległej 140 oraz Mariackiej 9 w R.
Projekt został złożony w konkursie nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16 (Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i
chronionego oraz infrastruktury usług społ. – RIT) i jego realizacja zaplanowana jest w 2018 r. (obecnie trwa ocena formalna) w
ramach Działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanychRIT (EFRR). Oba projekty infrastrukturalne będą realizowane na obszarze rewitalizacji w celu lepszego dostępu mieszkańców
tych terenów do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem oraz zwiększeniu wachlarza tych
usług również dla niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży i osób starszych. Zakres projektu dot. mieszkalnictwa socjalnego,
chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w których również będą realizowane działania w ramach ww. projektu pn.
„Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”
(9.1.2)
Ww. projekty – dwa społeczne i jeden infrastrukturalny, stanowią główne projekty rewitalizacyjne LPR miasta Radlin wraz z tym
będącym przedmiotem wniosku.
Dodatkowo:
– Powiat Wodzisławski w Poddziałaniu 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT), realizuje projekt Środowiskowy
Interfejs Pomocowy, wskazany jako uzupełniający w LPR miasta Radlin. Zakres projektu dotyczy działań związanych z dzienną
opieką dla osób niepełnosprawnych, starszych wykluczonych, Miasto Wodzisław Śl. będzie realizowało projekt pn. „Rewitalizacja budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim” w ramach 10.3.2.
Projekt wpisuje się w Strategię RIT Subregionu Zach. Woj. Śląskiego, a dokładnie w wiązkę projektów V.2.6 pn. „Rewitalizacja i
rozwój usług społecznych.