Skip to content
Porządek obrad LXX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad LXX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad LXX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie, godz. 14.30

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2024. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Ekologii.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Ekologii.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2023. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2023 do 2036. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 9. Przedstawienie informacji z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkolno – Sportowo – Artystycznym Radlinie. Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 24 października 2023 r.
 11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 13. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 14. Zamknięcie sesji.

Porządek posiedzenia Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 27 listopada 2023 r. (godz. 7:30)

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2024. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta. Ref. Iwona Szabłowska, Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta. Ref. Iwona Szabłowska, Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej.
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta. Ref. Iwona Szabłowska, Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej.
 6. Omówienie tematu dotyczącego przedstawienia informacji z otwarcia ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz przedstawienie kalkulacji stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2024. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 7. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Ekologii.
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Ekologii.
 9. Omówienie projektu budżetu na 2024 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 10. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2023. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 11. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2023 do 2036. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 12. Przedstawienie informacji z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkolno – Sportowo – Artystycznym w Radlinie. Ref. Barbara Surma, Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
 13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 23 października 2023 r.
 14. Wolne głosy i wnioski, rozpatrzenie pism, które wpłynęły między komisjami:
  a/ zapoznanie się z odpowiedzią na pismo PPZOZ z dnia 22.09.2023 r.;
  b/ zapoznanie się z pismem mieszkańca Radlina w sprawie programu Słoneczny Radlin;
  c/ zapoznanie się z zawiadomieniem i rozstrzygnięciem nadzorczym w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr S.0007.083.2023 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radlin w części;
  d/ wydanie opinii do uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2023 r.;
  e/ zapoznanie się z pismem mieszkańców ul. Ujejskiego z dnia 17.10.2023 r.;
  f/ wydanie opinii do pisma Subregionu Zachodniego w sprawie konsultacji społecznych.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 27 listopada 2023 r. (godz. 12:00)

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2024. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta. Ref. Iwona Szabłowska, Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta. Ref. Iwona Szabłowska, Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej.
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta. Ref. Iwona Szabłowska, Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej.
 6. Plan robót inwestycyjnych na 2024 r. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 7. Omówienie tematu dotyczącego przedstawienia informacji z otwarcia ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz przedstawienie kalkulacji stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2024. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Radlin.
  Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Ekologii.
 9. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Ekologii.
 10. Omówienie projektu budżetu na 2024 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 11. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2023. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 12. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2023 do 2036. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 13. Przedstawienie informacji z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkolno – Sportowo – Artystycznym w Radlinie. Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 23 października 2023 r.
 15. Wolne głosy i wnioski, rozpatrzenie pism, które wpłynęły między komisjami:
  a/ zapoznanie się z odpowiedzią na pismo PPZOZ z dnia 22.09.2023 r.;
  b/ zapoznanie się z pismem mieszkańca Radlina w sprawie programu Słoneczny Radlin;
  c/ zapoznanie się z zawiadomieniem i rozstrzygnięciem nadzorczym w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr S.0007.083.2023 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radlin w części;
  d/ wydanie opinii do uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2023 r.;
  e/ zapoznanie się z pismem mieszkańców ul. Ujejskiego z dnia 17.10.2023 r.;
  f/ wydanie opinii do pisma Subregionu Zachodniego w sprawie konsultacji społecznych.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 27 listopada 2023 r. (godz. 14:00)

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wizja lokalna w terenie.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2024. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta. Ref. Iwona Szabłowska, Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej.
 5. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta. Ref. Iwona Szabłowska, Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej.
 6. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta. Ref. Iwona Szabłowska, Kierownik Referatu Księgowości Podatkowej.
 7. Omówienie tematu dotyczącego przedstawienia informacji z otwarcia ofert na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz przedstawienie kalkulacji stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2024. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 8. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Miasto Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Ekologii.
 9. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Ekologii.
 10. Omówienie projektu budżetu na 2024 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 11. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2023. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 12. Wydanie opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2023 do 2036. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 13. Przedstawienie informacji z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkolno – Sportowo – Artystycznym w Radlinie. Ref. Stefan Lukoszek, Przewodniczący Komisji Infrastruktury.
 14. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 23 października 2023 r.
 15. Wolne głosy i wnioski, rozpatrzenie pism, które wpłynęły między komisjami:
  a/ zapoznanie się z odpowiedzią na pismo PPZOZ z dnia 22.09.2023 r.;
  b/ zapoznanie się z pismem mieszkańca Radlina w sprawie programu Słoneczny Radlin;
  c/ zapoznanie się z zawiadomieniem i rozstrzygnięciem nadzorczym w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr S.0007.083.2023 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radlin w części;
  d/ wydanie opinii do uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2023 r.;
  e/ zapoznanie się z pismem mieszkańców ul. Ujejskiego z dnia 17.10.2023 r.;
  f/ wydanie opinii do pisma Subregionu Zachodniego w sprawie konsultacji społecznych;
  g/ omówienie tematu partycypowania w kosztach wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Marcel” na remonty miejskie.
  Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Ekologii.
  h/ omówienie kolejności wniosków na remonty drogowe do budżetu miasta na 2024 r.
  Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Ekologii.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu