Skip to content
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2024

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2024

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 16 listopada 2023 o 14:04:08. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Burmistrz Radlina na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2024 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; ekologii i ochrony zwierząt; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 1. Priorytetowe zadania publiczne

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1) Celem konkursu jest realizacja zadań publicznych Miasta Radlin związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i turystyki.

2) Realizacja zadania publicznego winna być realizowana poprzez:

a) prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży:

– prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży, w tym: zapewnienie przygotowanej pod względem merytorycznym kadry szkoleniowej, organizację zawodów sportowych, turniejów oraz imprez rekreacyjnych;

– zakup sprzętu sportowego niezbędnego do procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży, organizację zgrupowań sportowych, w tym: zapewnienie transportu, pobytu, kadry wychowawczo-opiekuńczej, wynajęcia obiektów potrzebnych do realizacji programu pobytu, udział w zawodach, w tym: zapewnienie transportu, pobytu uczestników i opiekunów, pokrycie opłat związanych
z udziałem w zawodach,

b) organizację ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców miasta Radlin;

c) rozpowszechnianie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym promowanie aktywności wśród mieszkańców Radlina.

2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1) Celem konkursu ofert jest wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin związanych
z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:

a) prowadzenie (w okresie styczeń-grudzień 2024) Izby Regionalnej w Radlinie. Zadanie obejmuje w szczególności:

– organizację stałej wystawy eksponatów związanych z historią i tradycjami regionu Górnego Śląska, w szczególności Radlina i okolic,

– zapewnienie dostępności Izby dla zwiedzających po wcześniejszym ustaleniu godzin zwiedzania,

– rozwijanie współpracy z instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w mieście i regionie,

– inicjowanie, angażowanie mieszkańców do współtworzenia wystaw, ekspozycji,

– zorganizowanie co najmniej jednej wystawy tematycznej (historycznej, związanej np. z powstaniami, rocznicami, jubileuszami radlińskich instytucji, wydarzeniami, historią szybów kopalnianych itp.),

– prowadzenie i aktualizację podstrony internetowej Izby Regionalnej informującej o dostępnych ekspozycjach, wystawach, konkursach itp.,

– zapewnienie artykułów w prasie lokalnej lub regionalnej nt. działalności Izby,

– prowadzenie monitoringu i ewaluacji Izby Regionalnej,

– zapewnienie w Izbie funkcji animacyjnych dla grup folklorystycznych;

b) organizację ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w mieście Radlin:

– organizacja imprez kulturalnych, organizacja wystaw, koncertów i działań interdyscyplinarnych, festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, wystaw tematycznych, warsztatów np. propagujących regionalne tradycje oraz innych wydarzeń o charakterze społecznym,

– organizacja wydarzeń prezentujących działalność organizacji pozarządowych, przygotowywanie
i wydawanie publikacji o tematyce społeczno-kulturalnej, a także innych materiałów np. film, prezentacja, ścieżka dźwiękowa itp.,

– działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w mieście Radlin;

c) organizacja imprez nawiązujących do zwyczajów, tradycji i historii Radlina:

– organizacja innych przedsięwzięć w zakresie aktywności kulturalnej mieszkańców Miasta oraz animacji życia kulturalnego, działania na rzecz mieszkańców Radlina w obszarze objętym konkursem;

3. Ochrona i promocja zdrowia

1) Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki prozdrowotnej, w tym działań odnoszących się do kampanii upowszechniającej lecznicze działania m.in. produktów pszczelich.

4. Ekologia i ochrona zwierząt

1) Celem konkursu jest realizacja zadań publicznych Miasta Radlin związanych z działaniami z zakresu ochrony środowiska dotyczących w szczególności:

a) działań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i zjawiskiem niskiej emisji, w tym:

działań mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Radlina, uczniów szkół podstawowych i przedszkoli działających na terenie Miasta Radlin,

popularyzację zachowań proekologicznych,

organizacja wydarzeń proekologicznych, konkursów, wystaw tematycznych, warsztatów itp.

– przygotowywanie i wydawanie publikacji o tematyce ekologicznej a także innych materiałów np. film, prezentacja, ścieżka dźwiękowa itp.

inicjatyw służących ochronie środowiska,

b) inicjatyw dotyczących tworzenia miejsc przyjaznym pszczołom oraz działań związanych z tematyką pszczelą.

5. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

1) Celem konkursu jest realizacja zadań publicznych Miasta Radlin związanych ze wsparciem rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.

2) Realizacja zadania publicznego winna być realizowana poprzez:

a) organizację wydarzeń, mających na celu pobudzanie oraz promocję przedsiębiorczości,

b) działania o charakterze informacyjnym i szkoleniowym wspierające przedsiębiorców lub osoby zakładające własny biznes.

§ 2

Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty działające statutowo w powyższych obszarach.

§ 3

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, które są proponowane do realizacji w terminie
od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 4

1. Na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu Miasto Radlin przeznacza kwotę 538 500,00 zł.

2. Na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasto Radlin przeznacza kwotę 120 000,00 zł.

3. Na realizację zadań z dziedziny ochrony i promocji zdrowia Miasto Radlin przeznacza kwotę

8 000,00 zł.

4. Na realizację zadań z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt Miasto Radlin przeznacza kwotę

15 000,00 zł.

5. Na realizację zadań z dziedziny działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Miasto Radlin przeznacza kwotę 6000,00 zł.

§5

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 8 grudnia 2023 roku oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

(Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) w kancelarii Urzędu Miasta Radlin przy ul. Rymera 15.

2. Zasady składania oferty:

1) wypełnienie oferty następuje poprzez Generator Witkac na stronie www.witkac.pl,

2) po wypełnieniu i wysłaniu oferty w Generatorze Witkac, ofertę należy:

a) wydrukować, a następnie złożyć osobiście lub przesyłką pocztową w kancelarii Urzędu Miasta Radlin, przy ul. Rymera 15,

lub

b) przesłać do Urzędu Miasta Radlin w formie elektronicznej (format.pdf) z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, na podstawie art. 3 pkt 14 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.),

3) za dzień złożenia oferty przyjmuje się:

a) dzień jej złożenia w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miasta,

lub

b) datę jej doręczenia, umieszczoną w Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia dokumentu wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu,

4) oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta,

5) jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji,

6) dopuszcza się możliwość składania oferty wspólnej,

7) wszystkie pola oferty muszą zostać wypełnione. W polach, które nie odnoszą się do oferenta, należy wskazać „nie dotyczy”. W formularzu oferty nie wolno dokonywać skreśleń
i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru,

8) oferta powinna zawierać informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

3. Szczegółowe założenia konkursu:

1) złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,

2) kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Organizacja jest zobowiązana zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 10%,

3) wkład własny mogą stanowić: środki finansowe własne, środki z innych źródeł, w tym wpłaty
i opłaty adresatów zadania publicznego, podany kwotowo wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy oraz wkład rzeczowy,

4) wysokość kosztów personalnych obsługi zadania (księgowa, koordynator) nie powinna przekraczać 20%kwoty dotacji,

5) dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do 20% wysokości danego kosztu. Przesunięcia te nie wymagają zawarcia aneksu do umowy,

6) przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów powyżej 20% danego kosztu wymagają zawarcia aneksu do umowy,

7) dotacja nie może być wykorzystana na m.in.: remonty pomieszczeń i obiektów budowlanych, zakupy nieruchomości, odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz koszty obsługi zadłużenia,

8) w realizacji zadań projektowych winno się dostosować do minimalnych wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 6

1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę kryteria opisane w załączniku nr 2 do zarządzenia (karta oceny formalnej).

2. Ocenie merytorycznej podlegają oferty spełniające wymogi formalne. Dokonując oceny merytorycznej oferty, Komisja ocenia m.in:

a) zakres rzeczowy opisanego zadania,

b) zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego, w tym dodatkowe informacje dotyczące rezultatów (planowany poziom osiągnięcia i sposób monitorowania rezultatów),

c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy wsparciu których oferent będzie realizował zadanie,

d) przyczyny oraz przewidywane korzyści realizacji zadania,

e) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

f) planowany przez oferenta wkład finansowy, rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

g) doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań,

h) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych w latach poprzednich dotacji.

§ 7

1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Radlina po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

2. Skład Komisji Konkursowej zostanie powołany zarządzeniem Burmistrza Radlina najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, które zwołuje i prowadzi przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji.

4. Zasady działania Komisji określa Uchwała nr S.0007.091.2023 Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 października 2023 roku w sprawie „Programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

5. Ocena ofert jest dwuetapowa: ocena formalna i merytoryczna.

6. Oceny formalnej złożonych wniosków dokonują pracownicy Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Radlin. O brakach formalnych, które zgodnie z kartą oceny formalnej możliwe są do uzupełnienia oferent zostaje powiadomiony drogą pisemną lub mailową. W przypadku gdy oferent nie uzupełni oferty lub dokona tego po wskazanym terminie, oferta zostanie uznana za niespełniającą kryteriów formalnych i nie będzie podlegać dalszej ocenie.

7. Oferta, która zawierać będzie braki formalne, których zgodnie z kartą oceny formalnej nie można uzupełnić, nie będzie podlegać dalszej ocenie.

8. Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Radlin (co najmniej 2 osoby) oraz co najmniej dwie osoby spośród zgłoszonych kandydatów organizacji pozarządowych. W skład komisji Burmistrz może powołać osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

9. Skład komisji konkursowej, w tym przewodniczący powołany zostaje w drodze zarządzenia Burmistrza Radlina.

10. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie, ani urzędnicy, którzy są formalnie związani z taką organizacją.

11. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie
art. 15 ust. 2d lub art 15 ust. 2f Ustawy.

12. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.

13. Zasady działania komisji konkursowej:

1) komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, które zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji,

2) o terminie posiedzenia przewodniczący informuje telefonicznie, ustnie bądź za pomocą poczty

elektronicznej na co najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem,

3) komisja opiniuje każdą ofertę, która pozytywnie przeszła etap oceny formalnej. Wydaje opinię do każdej złożonej oferty,

4) komisja po zaopiniowaniu ofert, proponuje wysokość kwoty wsparcia finansowego realizacji zadania określonego w ofercie,

5) komisja swoje stanowisko podejmuje w formie głosowania – zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydującym w tej sytuacji jest głos przewodniczącego,

6) komisja dokumentuje swoją pracę w formie protokołu, który wraz z opiniami przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi Radlina,

7) decyzje dotyczące udzielenia lub nieudzielania dotacji podejmuje Burmistrz Radlina po zapoznaniu się z protokołem wraz z opiniami przedłożonymi przez komisję,

8) w przypadku obniżenia dotacji następuje proces negocjacji złożonej oferty,

9) negocjacje są prowadzone w formie pisemnej lub ustnej,

10) opinie są udostępniane zainteresowanym podmiotom na ich wniosek.

14. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

15. Nie będą rozpatrywane oferty:

1) złożone po terminie,

2) nie zawierające zapisów określonych ustawą jak również niniejszym ogłoszeniem.

16. Po podjęciu decyzji przez Burmistrza Miasta Radlin, o której mowa w ust. 1, informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana niezwłocznie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin;
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin www. radlin.pl (będącą jednocześnie stroną BIP);
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin.

§ 8

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 stycznia 2024 roku.

§ 9

1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnej ze wzorem określonym
w rozporządzeniu Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest przedłożenie korekty oferty oraz danych niezbędnych do przygotowania umowy.

§ 10

1. Na zadania określone w § 4 w roku 2023 wydatkowano:

1. Na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 538 500,00 zł.

2. Na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 120 000,00 zł.

3. Na realizację zadań z dziedziny ochrony i promocji zdrowia Miasto Radlin przeznaczyło kwotę

8 000,00 zł.

4. Na realizację zadań z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt Miasto Radlin przeznaczyło kwotę

15 000,00 zł.

5. Na realizację zadań z dziedziny działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 6 000,00 zł.

2. Na zadania określone w § 4 w roku 2022 wydatkowano:

1) Na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 538 000,00 zł.

2) Na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 120 000,00 zł.

3) Na realizację zadań z dziedziny ochrony i promocji zdrowia Miasto Radlin przeznaczyło kwotę

8 000,00 zł.

4) Na realizację zadań z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt Miasto Radlin przeznaczyło kwotę

15 000,00 zł.

5) Na realizację zadań z dziedziny działalności wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Miasto Radlin przeznaczyło 6 000,00 zł.

  • Wersja utworzona dnia 16 listopada 2023 o 14:04:08 przez Katarzyna Macha

Wersja utworzona

16 listopada 2023 o 14:04:08Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Burmistrz Radlina na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego<br>i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2024 z&nbsp;zakresu wspierania i&nbsp;upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; e<strong>kologii i&nbsp;ochrony </strong>zwierząt; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.</p>Dodano: <p>Burmistrz Radlina na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego<br>i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2024 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; ekologii i ochrony<strong> </strong>zwierząt; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i inne podmioty wymienione<br>w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p>Bez zmian: <p>Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i inne podmioty wymienione<br>w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>§ 1. Priorytetowe zadania publiczne</strong></p>Bez zmian: <p><strong>§ 1. Priorytetowe zadania publiczne</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</strong></p>Bez zmian: <p><strong>1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1) Celem konkursu jest realizacja zadań publicznych Miasta Radlin związanych ze wspieraniem i&nbsp;upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i turystyki.</p>Bez zmian: <p>1) Celem konkursu jest realizacja zadań publicznych Miasta Radlin związanych ze wspieraniem i&nbsp;upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i turystyki.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2) Realizacja zadania publicznego winna być realizowana poprzez:</p>Bez zmian: <p>2) Realizacja zadania publicznego winna być realizowana poprzez:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>a) prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży:</p>Bez zmian: <p>a) prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży, w tym: zapewnienie przygotowanej pod względem merytorycznym kadry szkoleniowej, organizację zawodów sportowych, turniejów oraz imprez rekreacyjnych;</p>Bez zmian: <p>- prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży, w tym: zapewnienie przygotowanej pod względem merytorycznym kadry szkoleniowej, organizację zawodów sportowych, turniejów oraz imprez rekreacyjnych;</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- zakup sprzętu sportowego niezbędnego do procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży, organizację zgrupowań sportowych, w tym: zapewnienie transportu, pobytu, kadry wychowawczo-opiekuńczej, wynajęcia obiektów potrzebnych do realizacji programu pobytu, udział w zawodach, w tym: zapewnienie transportu, pobytu uczestników i opiekunów, pokrycie opłat związanych<br>z udziałem w zawodach,</p>Bez zmian: <p>- zakup sprzętu sportowego niezbędnego do procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży, organizację zgrupowań sportowych, w tym: zapewnienie transportu, pobytu, kadry wychowawczo-opiekuńczej, wynajęcia obiektów potrzebnych do realizacji programu pobytu, udział w zawodach, w tym: zapewnienie transportu, pobytu uczestników i opiekunów, pokrycie opłat związanych<br>z udziałem w zawodach,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>b) organizację ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców miasta Radlin;</p>Bez zmian: <p>b) organizację ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców miasta Radlin;</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>c) rozpowszechnianie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym promowanie aktywności wśród mieszkańców Radlina.</p>Bez zmian: <p>c) rozpowszechnianie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym promowanie aktywności wśród mieszkańców Radlina.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</strong></p>Bez zmian: <p><strong>2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1) Celem konkursu ofert jest wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin związanych<br>z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:</p>Bez zmian: <p>1) Celem konkursu ofert jest wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin związanych<br>z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>a) prowadzenie (w okresie styczeń-grudzień 2024) Izby Regionalnej w Radlinie. Zadanie obejmuje w szczególności:</p>Bez zmian: <p>a) prowadzenie (w okresie styczeń-grudzień 2024) Izby Regionalnej w Radlinie. Zadanie obejmuje w szczególności:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- organizację stałej wystawy eksponatów związanych z historią i tradycjami regionu Górnego Śląska, w szczególności Radlina i okolic,</p>Bez zmian: <p>- organizację stałej wystawy eksponatów związanych z historią i tradycjami regionu Górnego Śląska, w szczególności Radlina i okolic,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- zapewnienie dostępności Izby dla zwiedzających po wcześniejszym ustaleniu godzin zwiedzania,</p>Bez zmian: <p>- zapewnienie dostępności Izby dla zwiedzających po wcześniejszym ustaleniu godzin zwiedzania,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- rozwijanie współpracy z instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w mieście i regionie,</p>Bez zmian: <p>- rozwijanie współpracy z instytucjami kulturalnymi i edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w mieście i regionie,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- inicjowanie, angażowanie mieszkańców do współtworzenia wystaw, ekspozycji,</p>Bez zmian: <p>- inicjowanie, angażowanie mieszkańców do współtworzenia wystaw, ekspozycji,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- zorganizowanie co najmniej jednej wystawy tematycznej (historycznej, związanej np. z powstaniami, rocznicami, jubileuszami radlińskich instytucji, wydarzeniami, historią szybów kopalnianych itp.),</p>Bez zmian: <p>- zorganizowanie co najmniej jednej wystawy tematycznej (historycznej, związanej np. z powstaniami, rocznicami, jubileuszami radlińskich instytucji, wydarzeniami, historią szybów kopalnianych itp.),</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- prowadzenie i aktualizację podstrony internetowej Izby Regionalnej informującej o dostępnych ekspozycjach, wystawach, konkursach itp.,</p>Bez zmian: <p>- prowadzenie i aktualizację podstrony internetowej Izby Regionalnej informującej o dostępnych ekspozycjach, wystawach, konkursach itp.,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- zapewnienie artykułów w prasie lokalnej lub regionalnej nt. działalności Izby,</p>Bez zmian: <p>- zapewnienie artykułów w prasie lokalnej lub regionalnej nt. działalności Izby,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- prowadzenie monitoringu i ewaluacji Izby Regionalnej,</p>Bez zmian: <p>- prowadzenie monitoringu i ewaluacji Izby Regionalnej,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- zapewnienie w Izbie funkcji animacyjnych dla grup folklorystycznych;</p>Bez zmian: <p>- zapewnienie w Izbie funkcji animacyjnych dla grup folklorystycznych;</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>b) organizację ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w mieście Radlin:</p>Bez zmian: <p>b) organizację ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w mieście Radlin:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- organizacja imprez kulturalnych, organizacja wystaw, koncertów i działań interdyscyplinarnych, festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, wystaw tematycznych, warsztatów np. propagujących regionalne tradycje oraz innych wydarzeń o charakterze społecznym,</p>Bez zmian: <p>- organizacja imprez kulturalnych, organizacja wystaw, koncertów i działań interdyscyplinarnych, festiwali, przeglądów, konkursów, konferencji, wystaw tematycznych, warsztatów np. propagujących regionalne tradycje oraz innych wydarzeń o charakterze społecznym,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- organizacja wydarzeń prezentujących działalność organizacji pozarządowych, przygotowywanie<br>i wydawanie publikacji o tematyce społeczno-kulturalnej, a także innych materiałów np. film, prezentacja, ścieżka dźwiękowa itp.,</p>Bez zmian: <p>- organizacja wydarzeń prezentujących działalność organizacji pozarządowych, przygotowywanie<br>i wydawanie publikacji o tematyce społeczno-kulturalnej, a także innych materiałów np. film, prezentacja, ścieżka dźwiękowa itp.,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w mieście Radlin;</p>Bez zmian: <p>- działania na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w mieście Radlin;</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>c) organizacja imprez nawiązujących do zwyczajów, tradycji i historii Radlina:</p>Bez zmian: <p>c) organizacja imprez nawiązujących do zwyczajów, tradycji i historii Radlina:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- organizacja innych przedsięwzięć w zakresie aktywności kulturalnej mieszkańców Miasta oraz animacji życia kulturalnego, działania na rzecz mieszkańców Radlina w obszarze objętym konkursem;</p>Bez zmian: <p>- organizacja innych przedsięwzięć w zakresie aktywności kulturalnej mieszkańców Miasta oraz animacji życia kulturalnego, działania na rzecz mieszkańców Radlina w obszarze objętym konkursem;</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>3. Ochrona i promocja zdrowia</strong></p>Bez zmian: <p><strong>3. Ochrona i promocja zdrowia</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1) Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki prozdrowotnej, w tym działań odnoszących się do kampanii upowszechniającej lecznicze działania m.in. produktów pszczelich.</p>Bez zmian: <p>1) Celem konkursu jest promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki prozdrowotnej, w tym działań odnoszących się do kampanii upowszechniającej lecznicze działania m.in. produktów pszczelich.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>4. Ekologia i ochrona zwierząt</strong></p>Bez zmian: <p><strong>4. Ekologia i ochrona zwierząt</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>1) Celem konkursu jest realizacja zadań publicznych Miasta Radlin związanych z działaniami z zakresu ochrony środowiska dotyczących w szczególności:</p>Dodano: <p>1) Celem konkursu jest realizacja zadań publicznych Miasta Radlin związanych z działaniami z&nbsp;zakresu ochrony środowiska dotyczących w szczególności:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>a) działań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i zjawiskiem niskiej emisji, w tym:</p>Dodano: <p>a) działań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i&nbsp;zjawiskiem niskiej emisji, w&nbsp;tym:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>- </strong>działań mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Radlina, uczniów szkół podstawowych i przedszkoli działających na terenie Miasta R<strong>adlin,< /strong></p>Dodano: <p><strong>- </strong>działań mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Radlina, uczniów szkół podstawowych i&nbsp;przedszkoli działających na terenie Miasta R<strong>adlin,< /strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>- </strong>popularyzację zachowań proekologicznych,</p>Bez zmian: <p><strong>- </strong>popularyzację zachowań proekologicznych,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>- </strong>organizacja wydarzeń proekologicznych, konkursów, wystaw tematycznych, warsztatów itp.</p>Bez zmian: <p><strong>- </strong>organizacja wydarzeń proekologicznych, konkursów, wystaw tematycznych, warsztatów itp.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>- przygotowywanie i wydawanie publikacji o tematyce ekologicznej a także innych materiałów np. film, prezentacja, ścieżka dźwiękowa itp.</p>Bez zmian: <p>- przygotowywanie i wydawanie publikacji o tematyce ekologicznej a także innych materiałów np. film, prezentacja, ścieżka dźwiękowa itp.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>- </strong>inicjatyw służących ochronie środowiska,</p>Bez zmian: <p><strong>- </strong>inicjatyw służących ochronie środowiska,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>b) inicjatyw dotyczących tworzenia miejsc przyjaznym pszczołom oraz działań związanych z&nbsp;tematyką pszczelą.</p>Bez zmian: <p>b) inicjatyw dotyczących tworzenia miejsc przyjaznym pszczołom oraz działań związanych z&nbsp;tematyką pszczelą.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>5. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.< /strong></p>Bez zmian: <p><strong>5. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.< /strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1) Celem konkursu jest realizacja zadań publicznych Miasta Radlin związanych ze wsparciem rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.</p>Bez zmian: <p>1) Celem konkursu jest realizacja zadań publicznych Miasta Radlin związanych ze wsparciem rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2) Realizacja zadania publicznego winna być realizowana poprzez:</p>Bez zmian: <p>2) Realizacja zadania publicznego winna być realizowana poprzez:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>a) organizację wydarzeń, mających na celu pobudzanie oraz promocję przedsiębiorczości,</p>Bez zmian: <p>a) organizację wydarzeń, mających na celu pobudzanie oraz promocję przedsiębiorczości,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>b) działania o charakterze informacyjnym i szkoleniowym wspierające przedsiębiorców lub osoby zakładające własny biznes.</p>Bez zmian: <p>b) działania o charakterze informacyjnym i szkoleniowym wspierające przedsiębiorców lub osoby zakładające własny biznes.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>§ 2</strong></p>Bez zmian: <p><strong>§ 2</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty działające statutowo w powyższych obszarach.</p>Bez zmian: <p>Uprawnionymi do złożenia ofert są podmioty działające statutowo w powyższych obszarach.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>§ 3</strong></p>Bez zmian: <p><strong>§ 3</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, które są proponowane do realizacji w terminie<br><strong>od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.</strong></p>Bez zmian: <p>Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, które są proponowane do realizacji w terminie<br><strong>od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>§ 4</strong></p>Bez zmian: <p><strong>§ 4</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1. Na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu Miasto Radlin przeznacza kwotę <strong>538 500,00 zł.</strong></p>Bez zmian: <p>1. Na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu Miasto Radlin przeznacza kwotę <strong>538 500,00 zł.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2. Na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasto Radlin przeznacza kwotę <strong>120 000,00 zł.</strong></p>Bez zmian: <p>2. Na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasto Radlin przeznacza kwotę <strong>120 000,00 zł.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>3. Na realizację zadań z dziedziny ochrony i promocji zdrowia Miasto Radlin przeznacza kwotę</p>Bez zmian: <p>3. Na realizację zadań z dziedziny ochrony i promocji zdrowia Miasto Radlin przeznacza kwotę</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>8 000,00 zł.</strong></p>Bez zmian: <p><strong>8 000,00 zł.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>4. Na realizację zadań z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt Miasto Radlin przeznacza kwotę</p>Bez zmian: <p>4. Na realizację zadań z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt Miasto Radlin przeznacza kwotę</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>15 </strong><strong>000,00 zł.</strong></p>Bez zmian: <p><strong>15 </strong><strong>000,00 zł.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>5. Na realizację zadań z dziedziny działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w&nbsp;tym rozwój przedsiębiorczości Miasto Radlin przeznacza kwotę <strong>6</strong> <strong>000,00 zł.</strong></p>Bez zmian: <p>5. Na realizację zadań z dziedziny działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w&nbsp;tym rozwój przedsiębiorczości Miasto Radlin przeznacza kwotę <strong>6</strong> <strong>000,00 zł.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>§5< /strong></p>Bez zmian: <p><strong>§5< /strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia <strong>8 grudnia 2023 roku</strong> oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań</p>Bez zmian: <p>1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia <strong>8 grudnia 2023 roku</strong> oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>(Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) <strong>w kancelarii Urzędu Miasta Radlin przy ul. Rymera 15</strong>.</p>Bez zmian: <p>(Dz.U. z 2018 r., poz. 2057) <strong>w kancelarii Urzędu Miasta Radlin przy ul. Rymera 15</strong>.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2. Zasady składania oferty:</p>Bez zmian: <p>2. Zasady składania oferty:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1) wypełnienie oferty następuje poprzez Generator <strong>Witkac na stronie www.witkac.pl< /strong>,</p>Bez zmian: <p>1) wypełnienie oferty następuje poprzez Generator <strong>Witkac na stronie www.witkac.pl< /strong>,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2) po wypełnieniu i wysłaniu oferty w Generatorze Witkac, ofertę należy:</p>Bez zmian: <p>2) po wypełnieniu i wysłaniu oferty w Generatorze Witkac, ofertę należy:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>a) wydrukować, a następnie złożyć osobiście lub przesyłką pocztową w kancelarii Urzędu Miasta Radlin, przy ul. Rymera 15,</p>Bez zmian: <p>a) wydrukować, a następnie złożyć osobiście lub przesyłką pocztową w kancelarii Urzędu Miasta Radlin, przy ul. Rymera 15,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>lub< /strong></p>Bez zmian: <p><strong>lub< /strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>b) przesłać do Urzędu Miasta Radlin w formie elektronicznej (format.pdf) z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, na podstawie art. 3 pkt 14 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.),</p>Bez zmian: <p>b) przesłać do Urzędu Miasta Radlin w formie elektronicznej (format.pdf) z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, na podstawie art. 3 pkt 14 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.),</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>3) za dzień złożenia oferty przyjmuje się:</p>Bez zmian: <p>3) za dzień złożenia oferty przyjmuje się:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>a) dzień jej złożenia w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miasta,</p>Bez zmian: <p>a) dzień jej złożenia w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miasta,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>lub< /strong></p>Bez zmian: <p><strong>lub< /strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>b) datę jej doręczenia, umieszczoną w Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia dokumentu wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu,</p>Bez zmian: <p>b) datę jej doręczenia, umieszczoną w Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia dokumentu wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>4) oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w&nbsp;imieniu oferenta,</p>Bez zmian: <p>4) oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w&nbsp;imieniu oferenta,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>5) jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji,</p>Bez zmian: <p>5) jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>6) dopuszcza się możliwość składania oferty wspólnej,</p>Bez zmian: <p>6) dopuszcza się możliwość składania oferty wspólnej,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>7) wszystkie pola oferty muszą zostać wypełnione.</strong> W polach, które nie odnoszą się do oferenta, należy wskazać „nie dotyczy”. W formularzu oferty nie wolno dokonywać skreśleń<br>i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru,</p>Bez zmian: <p><strong>7) wszystkie pola oferty muszą zostać wypełnione.</strong> W polach, które nie odnoszą się do oferenta, należy wskazać „nie dotyczy”. W formularzu oferty nie wolno dokonywać skreśleń<br>i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji „niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>8) oferta powinna zawierać informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., w szczególności:</p>Bez zmian: <p>8) oferta powinna zawierać informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., w szczególności:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,</p>Bez zmian: <p>a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,</p>Bez zmian: <p>b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,</p>Bez zmian: <p>c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,</p>Bez zmian: <p>d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,</p>Bez zmian: <p>e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.</p>Bez zmian: <p>f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>3. Szczegółowe założenia konkursu:</p>Bez zmian: <p>3. Szczegółowe założenia konkursu:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1) złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,</p>Bez zmian: <p>1) złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2) kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Organizacja jest zobowiązana zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej <strong>10%</ strong>,</p>Bez zmian: <p>2) kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Organizacja jest zobowiązana zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej <strong>10%</ strong>,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>3) wkład własny mogą stanowić: środki finansowe własne, środki z innych źródeł, w tym wpłaty<br>i opłaty adresatów zadania publicznego, podany kwotowo wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy oraz wkład rzeczowy,</p>Bez zmian: <p>3) wkład własny mogą stanowić: środki finansowe własne, środki z innych źródeł, w tym wpłaty<br>i opłaty adresatów zadania publicznego, podany kwotowo wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy oraz wkład rzeczowy,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>4) wysokość kosztów personalnych obsługi zadania (księgowa, koordynator) nie powinna przekraczać <strong>20</strong> <strong>%</strong>kwoty dotacji,</p>Bez zmian: <p>4) wysokość kosztów personalnych obsługi zadania (księgowa, koordynator) nie powinna przekraczać <strong>20</strong> <strong>%</strong>kwoty dotacji,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>5) dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do <strong>20</strong> <strong>%</strong> wysokości danego kosztu. Przesunięcia te nie wymagają zawarcia aneksu do umowy,</p>Bez zmian: <p>5) dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do <strong>20</strong> <strong>%</strong> wysokości danego kosztu. Przesunięcia te nie wymagają zawarcia aneksu do umowy,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>6) przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów powyżej <strong>20</strong> <strong>%</strong> danego kosztu wymagają zawarcia aneksu do umowy,</p>Bez zmian: <p>6) przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów powyżej <strong>20</strong> <strong>%</strong> danego kosztu wymagają zawarcia aneksu do umowy,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>7) dotacja nie może być wykorzystana na m.in.: remonty pomieszczeń i obiektów budowlanych, zakupy nieruchomości, odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, zobowiązania z&nbsp;tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz koszty obsługi zadłużenia,</p>Bez zmian: <p>7) dotacja nie może być wykorzystana na m.in.: remonty pomieszczeń i obiektów budowlanych, zakupy nieruchomości, odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań, zobowiązania z&nbsp;tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz koszty obsługi zadłużenia,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>8) w realizacji zadań projektowych winno się dostosować do minimalnych wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.</p>Bez zmian: <p>8) w realizacji zadań projektowych winno się dostosować do minimalnych wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>§ 6</strong></p>Bez zmian: <p><strong>§ 6</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę kryteria opisane w załączniku nr 2 do zarządzenia (karta oceny formalnej).</p>Bez zmian: <p>1. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę kryteria opisane w załączniku nr 2 do zarządzenia (karta oceny formalnej).</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2. Ocenie merytorycznej podlegają oferty spełniające wymogi formalne. Dokonując oceny merytorycznej oferty, Komisja ocenia m.in:</p>Bez zmian: <p>2. Ocenie merytorycznej podlegają oferty spełniające wymogi formalne. Dokonując oceny merytorycznej oferty, Komisja ocenia m.in:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>a) zakres rzeczowy opisanego zadania,</p>Bez zmian: <p>a) zakres rzeczowy opisanego zadania,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>b) zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego, w tym dodatkowe informacje dotyczące rezultatów (planowany poziom osiągnięcia i sposób monitorowania rezultatów),</p>Bez zmian: <p>b) zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego, w tym dodatkowe informacje dotyczące rezultatów (planowany poziom osiągnięcia i sposób monitorowania rezultatów),</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy wsparciu których oferent będzie realizował zadanie,</p>Bez zmian: <p>c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy wsparciu których oferent będzie realizował zadanie,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>d) przyczyny oraz przewidywane korzyści realizacji zadania,</p>Bez zmian: <p>d) przyczyny oraz przewidywane korzyści realizacji zadania,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>e) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,<br>w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,</p>Bez zmian: <p>e) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,<br>w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>f) planowany przez oferenta wkład finansowy, rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,</p>Bez zmian: <p>f) planowany przez oferenta wkład finansowy, rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>g) doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań,</p>Bez zmian: <p>g) doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>h) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych w latach poprzednich dotacji.</p>Bez zmian: <p>h) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych w latach poprzednich dotacji.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>§ 7</strong></p>Bez zmian: <p><strong>§ 7</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Radlina po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.</p>Bez zmian: <p>1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Radlina po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2. Skład Komisji Konkursowej zostanie powołany zarządzeniem Burmistrza Radlina najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.</p>Bez zmian: <p>2. Skład Komisji Konkursowej zostanie powołany zarządzeniem Burmistrza Radlina najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, które zwołuje i prowadzi przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji.</p>Bez zmian: <p>3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, które zwołuje i prowadzi przewodniczący lub wyznaczony członek Komisji.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>4. Zasady działania Komisji określa Uchwała nr <strong>S.0007.091.2023</strong> Rady Miejskiej w Radlinie<br>z dnia 24 października 2023 roku w sprawie „Programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.</p>Bez zmian: <p>4. Zasady działania Komisji określa Uchwała nr <strong>S.0007.091.2023</strong> Rady Miejskiej w Radlinie<br>z dnia 24 października 2023 roku w sprawie „Programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>5. Ocena ofert jest dwuetapowa: ocena formalna i merytoryczna.</p>Bez zmian: <p>5. Ocena ofert jest dwuetapowa: ocena formalna i merytoryczna.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>6. Oceny formalnej złożonych wniosków dokonują pracownicy Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Radlin. O brakach formalnych, które zgodnie z kartą oceny formalnej możliwe są do uzupełnienia oferent zostaje powiadomiony drogą pisemną lub mailową. W przypadku gdy oferent nie uzupełni oferty lub dokona tego po wskazanym terminie, oferta zostanie uznana za niespełniającą kryteriów formalnych i nie będzie podlegać dalszej ocenie.</p>Bez zmian: <p>6. Oceny formalnej złożonych wniosków dokonują pracownicy Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Radlin. O brakach formalnych, które zgodnie z kartą oceny formalnej możliwe są do uzupełnienia oferent zostaje powiadomiony drogą pisemną lub mailową. W przypadku gdy oferent nie uzupełni oferty lub dokona tego po wskazanym terminie, oferta zostanie uznana za niespełniającą kryteriów formalnych i nie będzie podlegać dalszej ocenie.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>7. Oferta, która zawierać będzie braki formalne, których zgodnie z kartą oceny formalnej nie można uzupełnić, nie będzie podlegać dalszej ocenie.</p>Bez zmian: <p>7. Oferta, która zawierać będzie braki formalne, których zgodnie z kartą oceny formalnej nie można uzupełnić, nie będzie podlegać dalszej ocenie.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>8. Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Radlin (co najmniej 2 osoby) oraz co najmniej dwie osoby spośród zgłoszonych kandydatów organizacji pozarządowych. W skład komisji Burmistrz może powołać osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.</p>Bez zmian: <p>8. Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Radlin (co najmniej 2 osoby) oraz co najmniej dwie osoby spośród zgłoszonych kandydatów organizacji pozarządowych. W skład komisji Burmistrz może powołać osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>9. Skład komisji konkursowej, w tym przewodniczący powołany zostaje w drodze zarządzenia Burmistrza Radlina.</p>Bez zmian: <p>9. Skład komisji konkursowej, w tym przewodniczący powołany zostaje w drodze zarządzenia Burmistrza Radlina.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>10. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie, ani urzędnicy, którzy są formalnie związani z taką organizacją.</p>Bez zmian: <p>10. W komisji nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą udział w konkursie, ani urzędnicy, którzy są formalnie związani z taką organizacją.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>11. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje jeżeli:</p>Bez zmian: <p>11. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje jeżeli:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub</p>Bez zmian: <p>1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub</p>Bez zmian: <p>2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie<br>art. 15 ust. 2d lub art 15 ust. 2f Ustawy.</p>Bez zmian: <p>3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie<br>art. 15 ust. 2d lub art 15 ust. 2f Ustawy.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>12. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.</p>Bez zmian: <p>12. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>13. Zasady działania komisji konkursowej:</p>Bez zmian: <p>13. Zasady działania komisji konkursowej:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1) komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, które zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji,</p>Bez zmian: <p>1) komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, które zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2) o terminie posiedzenia przewodniczący informuje telefonicznie, ustnie bądź za pomocą poczty</p>Bez zmian: <p>2) o terminie posiedzenia przewodniczący informuje telefonicznie, ustnie bądź za pomocą poczty</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>elektronicznej na co najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem,</p>Bez zmian: <p>elektronicznej na co najmniej 2 dni przed planowanym posiedzeniem,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>3) komisja opiniuje każdą ofertę, która pozytywnie przeszła etap oceny formalnej. Wydaje opinię do każdej złożonej oferty,</p>Bez zmian: <p>3) komisja opiniuje każdą ofertę, która pozytywnie przeszła etap oceny formalnej. Wydaje opinię do każdej złożonej oferty,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>4) komisja po zaopiniowaniu ofert, proponuje wysokość kwoty wsparcia finansowego realizacji zadania określonego w ofercie,</p>Bez zmian: <p>4) komisja po zaopiniowaniu ofert, proponuje wysokość kwoty wsparcia finansowego realizacji zadania określonego w ofercie,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>5) komisja swoje stanowisko podejmuje w formie głosowania – zwykłą większością głosów. W&nbsp;przypadku równej liczby głosów decydującym w tej sytuacji jest głos przewodniczącego,</p>Bez zmian: <p>5) komisja swoje stanowisko podejmuje w formie głosowania – zwykłą większością głosów. W&nbsp;przypadku równej liczby głosów decydującym w tej sytuacji jest głos przewodniczącego,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>6) komisja dokumentuje swoją pracę w formie protokołu, który wraz z opiniami przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi Radlina,</p>Bez zmian: <p>6) komisja dokumentuje swoją pracę w formie protokołu, który wraz z opiniami przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi Radlina,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>7) decyzje dotyczące udzielenia lub nieudzielania dotacji podejmuje Burmistrz Radlina po zapoznaniu się z protokołem wraz z opiniami przedłożonymi przez komisję,</p>Bez zmian: <p>7) decyzje dotyczące udzielenia lub nieudzielania dotacji podejmuje Burmistrz Radlina po zapoznaniu się z protokołem wraz z opiniami przedłożonymi przez komisję,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>8) w przypadku obniżenia dotacji następuje proces negocjacji złożonej oferty,</p>Bez zmian: <p>8) w przypadku obniżenia dotacji następuje proces negocjacji złożonej oferty,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>9) negocjacje są prowadzone w formie pisemnej lub ustnej,</p>Bez zmian: <p>9) negocjacje są prowadzone w formie pisemnej lub ustnej,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>10) opinie są udostępniane zainteresowanym podmiotom na ich wniosek.</p>Bez zmian: <p>10) opinie są udostępniane zainteresowanym podmiotom na ich wniosek.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>14. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.</p>Bez zmian: <p>14. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>15. Nie będą rozpatrywane oferty:</p>Bez zmian: <p>15. Nie będą rozpatrywane oferty:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1) złożone po terminie,</p>Bez zmian: <p>1) złożone po terminie,</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2) nie zawierające zapisów określonych ustawą jak również niniejszym ogłoszeniem.</p>Bez zmian: <p>2) nie zawierające zapisów określonych ustawą jak również niniejszym ogłoszeniem.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>16. Po podjęciu decyzji przez Burmistrza Miasta Radlin, o której mowa w ust. 1, informacja o&nbsp;rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana niezwłocznie:<br>1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin;<br>2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin www. radlin.pl (będącą jednocześnie stroną BIP);<a href="http:// www.ngo.krakow.pl/ "><br></a>3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin.</p>Bez zmian: <p>16. Po podjęciu decyzji przez Burmistrza Miasta Radlin, o której mowa w ust. 1, informacja o&nbsp;rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana niezwłocznie:<br>1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radlin;<br>2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Radlin www. radlin.pl (będącą jednocześnie stroną BIP);<a href="http:// www.ngo.krakow.pl/ "><br></a>3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radlin.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>§ 8</strong></p>Bez zmian: <p><strong>§ 8</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 stycznia 2024 roku.</p>Bez zmian: <p>Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 30 stycznia 2024 roku.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>§ 9</strong></p>Bez zmian: <p><strong>§ 9</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnej ze wzorem określonym<br>w rozporządzeniu Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).</p>Dodano: <p>1. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnej ze wzorem określonym<br>w rozporządzeniu Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z&nbsp;dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest przedłożenie korekty oferty oraz danych niezbędnych do przygotowania umowy.</p>Bez zmian: <p>2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest przedłożenie korekty oferty oraz danych niezbędnych do przygotowania umowy.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>§ 10</strong></p>Bez zmian: <p><strong>§ 10</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1. Na zadania określone w § 4 w roku 2023 wydatkowano:</p>Bez zmian: <p>1. Na zadania określone w § 4 w roku 2023 wydatkowano:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1. Na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 538 500,00 zł.</p>Bez zmian: <p>1. Na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 538 500,00 zł.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2. Na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 120 000,00 zł.</p>Bez zmian: <p>2. Na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 120 000,00 zł.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>3. Na realizację zadań z dziedziny ochrony i promocji zdrowia Miasto Radlin przeznaczyło kwotę</p>Bez zmian: <p>3. Na realizację zadań z dziedziny ochrony i promocji zdrowia Miasto Radlin przeznaczyło kwotę</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>8 000,00 zł.</p>Bez zmian: <p>8 000,00 zł.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>4. Na realizację zadań z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt Miasto Radlin przeznaczyło kwotę</p>Bez zmian: <p>4. Na realizację zadań z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt Miasto Radlin przeznaczyło kwotę</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>15 000,00 zł.</p>Bez zmian: <p>15 000,00 zł.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>5. Na realizację zadań z dziedziny działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w&nbsp;tym rozwój przedsiębiorczości Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 6 000,00 zł.</p>Bez zmian: <p>5. Na realizację zadań z dziedziny działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w&nbsp;tym rozwój przedsiębiorczości Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 6 000,00 zł.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2. Na zadania określone w § 4 w roku 2022 wydatkowano:</p>Bez zmian: <p>2. Na zadania określone w § 4 w roku 2022 wydatkowano:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>1) Na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 538 000,00 zł.</p>Bez zmian: <p>1) Na realizację zadań w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 538 000,00 zł.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>2) Na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 120 000,00 zł.</p>Bez zmian: <p>2) Na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasto Radlin przeznaczyło kwotę 120 000,00 zł.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>3) Na realizację zadań z dziedziny ochrony i promocji zdrowia Miasto Radlin przeznaczyło kwotę</p>Bez zmian: <p>3) Na realizację zadań z dziedziny ochrony i promocji zdrowia Miasto Radlin przeznaczyło kwotę</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>8 000,00 zł.</p>Bez zmian: <p>8 000,00 zł.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>4) Na realizację zadań z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt Miasto Radlin przeznaczyło kwotę</p>Bez zmian: <p>4) Na realizację zadań z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt Miasto Radlin przeznaczyło kwotę</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>15 000,00 zł.</p>Bez zmian: <p>15 000,00 zł.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p>5) Na realizację zadań z dziedziny działalności wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Miasto Radlin przeznaczyło 6 000,00 zł.</p>Bez zmian: <p>5) Na realizację zadań z dziedziny działalności wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości Miasto Radlin przeznaczyło 6 000,00 zł.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":38689," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2023/11/ zarzadzenie.pdf" ,"displayPreview":true} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":38689," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2023/11/ zarzadzenie.pdf" ,"displayPreview":true} -->
Bez zmian: <div class="wp-block- file"><object class="wp-block- file__embed" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zarzadzenie.pdf" type="application/pdf" style="width: 100%;height:600px" aria-label="Osadzone z zarządzenie." ></object><a id="wp-block- file--media-1bbfc69a-83c6- 43ea-ba11-1402918652a2" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zarzadzenie.pdf" >zarządzenie</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zarzadzenie.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-1bbfc69a- 83c6-43ea-ba11- 1402918652a2" >Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block- file"><object class="wp-block- file__embed" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zarzadzenie.pdf" type="application/pdf" style="width: 100%;height:600px" aria-label="Osadzone z zarządzenie." ></object><a id="wp-block- file--media-1bbfc69a-83c6- 43ea-ba11-1402918652a2" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zarzadzenie.pdf" >zarządzenie</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zarzadzenie.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-1bbfc69a- 83c6-43ea-ba11- 1402918652a2" >Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":38690," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2023/11/ zalacznik-nr- 1-ogloszenie.pdf" ,"displayPreview":true} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":38690," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2023/11/ zalacznik-nr- 1-ogloszenie.pdf" ,"displayPreview":true} -->
Bez zmian: <div class="wp-block- file"><object class="wp-block- file__embed" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zalacznik- nr-1-ogloszenie.pdf" type="application/pdf" style="width: 100%;height:600px" aria-label="Osadzone z zalacznik-nr- 1-ogloszenie." ></object><a id="wp-block- file--media-1822586f-4458- 488e-9880-9a412741ef4b" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zalacznik- nr-1-ogloszenie.pdf">zalacznik- nr-1-ogloszenie</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zalacznik- nr-1-ogloszenie.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-1822586f- 4458-488e-9880- 9a412741ef4b" >Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block- file"><object class="wp-block- file__embed" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zalacznik- nr-1-ogloszenie.pdf" type="application/pdf" style="width: 100%;height:600px" aria-label="Osadzone z zalacznik-nr- 1-ogloszenie." ></object><a id="wp-block- file--media-1822586f-4458- 488e-9880-9a412741ef4b" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zalacznik- nr-1-ogloszenie.pdf">zalacznik- nr-1-ogloszenie</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zalacznik- nr-1-ogloszenie.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-1822586f- 4458-488e-9880- 9a412741ef4b" >Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
Bez zmian: <!-- wp:file {"id":38691," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2023/11/ zalacznik-nr- 2-Karta-oceny- formalnej.pdf" ,"displayPreview":true} -->Bez zmian: <!-- wp:file {"id":38691," href":"https: //miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2023/11/ zalacznik-nr- 2-Karta-oceny- formalnej.pdf" ,"displayPreview":true} -->
Bez zmian: <div class="wp-block- file"><object class="wp-block- file__embed" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zalacznik- nr-2-Karta-oceny- formalnej.pdf" type="application/pdf" style="width: 100%;height:600px" aria-label="Osadzone z zalacznik-nr- 2-Karta-oceny-formalnej." ></object><a id="wp-block- file--media-84560f01-e55d- 498f-a090-9b3a629758bc" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zalacznik- nr-2-Karta-oceny- formalnej.pdf" >zalacznik-nr- 2-Karta-oceny- formalnej</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zalacznik- nr-2-Karta-oceny- formalnej.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-84560f01- e55d-498f-a090- 9b3a629758bc" >Pobierz</a></div>Bez zmian: <div class="wp-block- file"><object class="wp-block- file__embed" data="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zalacznik- nr-2-Karta-oceny- formalnej.pdf" type="application/pdf" style="width: 100%;height:600px" aria-label="Osadzone z zalacznik-nr- 2-Karta-oceny-formalnej." ></object><a id="wp-block- file--media-84560f01-e55d- 498f-a090-9b3a629758bc" href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zalacznik- nr-2-Karta-oceny- formalnej.pdf" >zalacznik-nr- 2-Karta-oceny- formalnej</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/zalacznik- nr-2-Karta-oceny- formalnej.pdf" class="wp-block- file__button" download aria-describedby= "wp-block-file- -media-84560f01- e55d-498f-a090- 9b3a629758bc" >Pobierz</a></div>
Bez zmian: <!-- /wp:file -->Bez zmian: <!-- /wp:file -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu