Skip to content
Porządek obrad LXVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej

Porządek obrad LXVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej

Porządek obrad LXVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 26 września 2023 r., godz. 14.30

Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie

1.Otwarcie sesji.

2.Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023. Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2023/2024. Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów.

Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

3. Omówienie tematu osuwiska i emisji pyłu z hałdy przy kopalni KWK „Marcel”.

Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie i zaproszeni goście.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radlin.

Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Radlina w zakresie dożywiania” na lata 2024-2028.

Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2023.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2023 do 2036.

Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie rozpatrzenia skargi.

Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku na kadencję 2024-2027.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 29 sierpnia 2023 r.

13. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

14. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.

15. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

16. Zamknięcie sesji.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu