Skip to content
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych – regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - regulamin udzielania pomocy materialnej uczniom

Burmistrz Radlina ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Miasta Radlin
Na podstawie art. 5 ust. l i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 3 i 4 uchwały Rady
Miejskiej w Radlinie nr S.0007.043.2015 z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie określenia sposobu
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląs. Z 2015 r. poz. 3067).

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia
  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
  na terenie Miasta Radlin
 2. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie umieszczenia projektu uchwały na stronie
  internetowej Urzędu Miasta Radlin, która jest jednocześnie BIP, w zakładce „Konsultacje
  społeczne”.
 3. Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 13 września 2023 r., a termin zakończenia na
  dzień 25 września 2023 r.
 4. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego wyrażenia opinii i uwag za pomocą:
  1) poczty elektronicznej wysłanej na adres: biurorady@radlin.pl lub ops@radlin.pl
  2) pisma wysłanego na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie, ul. Ludwika
  Solskiego 15, 44-310 Radlin (decyduje data wpływu do siedziby ośrodka)

Do pobrania:

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu