Skip to content
WSPARCIE UCZNIÓW na rok szkolny 2023/2024

WSPARCIE UCZNIÓW na rok szkolny 2023/2024


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Radlina Nr S.0050.0502.2023 z dnia
2 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom
objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w 2023 r. w formie
dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów szkół położonych
na terenie Miasta Radlin należy składać do dnia 15 września 2023 r.

 1. Zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r.
  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie
  dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  w latach 2023-2025 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1046) pomoc w formie dofinansowania zakupu
  podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do
  kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana
  uczniom:
  1) słabowidzącym,
  2) niesłyszącym,
  3) słabosłyszącym,
  4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród
  niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,
  – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.
  10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia
  specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
  wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024 m. in. do:
  branżowej szkoły I stopnia. Dofinansowanie będzie wynosić 390 zł.
 2. Pomoc jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek
  nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo
  pełnoletniego ucznia.
 3. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
  2023/2024, w terminie do 15 września 2023 r.
 4. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym
  mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
  2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
 5. Burmistrz Radlina zwraca opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi koszt zakupu podręczników
  po przedłożeniu dowodu zakupu, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT
  wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna, a także rachunek, paragon lub oświadczenie
  o zakupie podręczników, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w punkcie 1.
 6. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie 5, dołącza się informację o rozliczeniu wydatków
  odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do
  kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów
  ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym
  w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
  ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
  Wnioski dostępne są w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu