Skip to content
LXVI sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

LXVI sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad

LXVI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

w dniu 25 lipca 2023 r.

(godz. 1430)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji mieszkaniowej realizowanej przy ul. Wiosny Ludów w Radlinie przez społeczną inicjatywę mieszkaniową „SIM Śląsk Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Bielsku – Białej na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
 3. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Centrum Usług Społecznych na terenie Radlina. Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i zaproszeni goście.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawieustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Radlin oraz upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawiezmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin. Ref. Marek Koczy, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawiezmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. Ref. Marek Koczy, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawiezmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Radlin. Ref. Marek Koczy, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie. Ref. Marek Koczy, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Dworcowej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Wiosennej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Głożyńskiej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zasad współpracy związanej z realizacją projektu dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej X Fundusze europejskie na transformację Działanie 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii. Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.
 14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2023. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2023 do 2035. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawiepowołania zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2024-2027. Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta.
 18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 19. Przedstawienie informacji z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie. Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 22 czerwca 2023 r.
 21. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 22. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
 23. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 24. Zamknięcie sesji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu