Skip to content
Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące „Narzędzia do analizy map i baz danych dla wsparcia poboru podatku od nieruchomości lub/i opłaty za odpady komunalne”

Wstępne konsultacje rynkowe dotyczące "Narzędzia do analizy map i baz danych dla wsparcia poboru podatku od nieruchomości lub/i opłaty za odpady komunalne"

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Zamawiający:
Miasto Radlin

Sprawę prowadzi: Piotr Absalon – Sekretarz Miasta, tel. 32 4590202, e-mail sekretarz@radlin.pl

Korespondencję w sprawie wstępnych konsultacji rynkowych proszę opatrywać dopiskiem: ,,Wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie Narzędzia do analizy map i baz danych dla wsparcia poboru podatku od nieruchomości lub/i opłaty za odpady komunalne”

I. Podstawa prawna:

Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadza się na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), oraz zgodnie z przyjętym przez Zamawiającego Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych.

II. Cel i przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych:

1. Zamawiający ogłasza, że planuje przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego dotyczącej Narzędzia do analizy map i baz danych dla wsparcia poboru podatku od nieruchomości lub/i opłaty za odpady komunalne. Opis systemu/systemów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest:

a) pozyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
b) weryfikacja możliwości realizacji Wyzwania przy przyjętych założeniach
c) rozpoznanie wysokości kosztów wykonania systemu/systemów.

3. Zamawiający spodziewa się, że konsultacje rynkowe pozwolą na:
a) uzyskanie niezbędnych informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym oraz ekonomicznym,

b) zebranie innych informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego postępowania,
c) określenia najważniejszych warunków umowy na realizację zamówienia.
4. Wstępne konsultacje rynkowe mają na celu określenie najlepszych i najnowocześniejszych, najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań w wyżej określonym zakresie.

III. Zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych

1. Warunkiem udziału podmiotu (Uczestnika) we wstępnych konsultacjach rynkowych jest w szczególności złożenie zgłoszenia na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do 21 maja 2023 r. do godziny 24.00 Zgłoszenie należy przesłać, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretarz@radlin.pl, dw informatyk@radlin.pl

2. Zgłoszenie należy wypełnić w języku polskim.

3. Każdy podmiot zgłaszający się może wypełnić tylko jeden wniosek. W przypadku, gdy podmiot przesłał więcej niż jeden wniosek i nie oświadczył, iż wycofuje poprzednio złożone wnioski, za ostateczny uznaje się ostatni przesłany w terminie do przyjmowania zgłoszeń.
4. Podmiot zgłaszający się ponosi wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem i uczestnictwem we wstępnych konsultacjach rynkowych.

IV. Komunikacja – przebieg wstępnych konsultacji rynkowych

1. Podczas wstępnych konsultacji rynkowych komunikacja między Zamawiającym a Uczestnikami odbywa się przy użyciu platformy przeznaczonej do spotkań online zapewniającej dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu zaproponowanej przez Uczestnika np. Teams, Zoom. Spotkanie zorganizuje Uczestnik. Jeśli Uczestnik nie zaproponuje rozwiązania i nie zorganizuje spotkania, to spotkanie zorganizuje Zamawiający.

V. Przebieg wstępnych konsultacji rynkowych

1. Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji i równego traktowania podmiotów uczestniczących oraz oferowanych przez nie rozwiązań.

2. Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Jeśli osoby reprezentujące podmiot podczas wstępnych konsultacji rynkowych nie posługują się językiem polskim, podmiot powinien we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić
udział tłumacza podczas wstępnych konsultacji rynkowych. Wszelkie dokumenty składane podczas wstępnych konsultacji rynkowych przez podmiot należy sporządzić w języku polskim, a jeśli sporządzono je w innym języku, należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzone będą w formie indywidualnych spotkań on-line z podmiotami przyjętymi przez Zamawiającego do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych za pomocą wskazanych przez Uczestników narzędzi komunikacji elektronicznej, zapewniających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu np. Team, Zoom.

Zamawiający uzgodni terminy indywidualnych spotkań z przyjętymi podmiotami. Przewiduje się co najmniej jedno spotkanie z każdym Uczestnikiem, przy zastrzeżeniu w razie potrzeby możliwości organizowania spotkań dodatkowych.

Zakłada się zakończenie WKR do dnia 26 maja 2023 r.

4. Podmioty biorące udział we wstępnych konsultacjach rynkowych mogą przekazać, Zamawiającemu przed spotkaniem pisemnie lub w formie elektronicznej informacje prowadzące do osiągnięcia celów WKR. Informacje takie powinny być określone jako
„Informacje o najlepszych, najnowocześniejszych, najkorzystniejszych technologicznie, technicznie organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązaniach rynkowych”.


5. Zamawiający zastrzega, że informacje pozyskane od podmiotów uczestniczących we wstępnych konsultacjach rynkowych mogą zostać w części lub w całości wykorzystane do opisu przedmiotu zamówienia, określenia warunków zamówienia lub umowy, jaką Zamawiający będzie chciał zawrzeć z wybranym Uczestnikiem. Podmiot uczestniczący we wstępnych konsultacjach rynkowych uprawnia Zamawiającego do wykorzystania tych informacji w wyżej wymieniony sposób. Powyższe dotyczy również wykorzystania utworu, jeśli został przekazany Zamawiającemu podczas wstępnych konsultacji rynkowych.

6. Podmioty zaproszone do wstępnych konsultacji rynkowych zobowiązują się do zachowania w tajemnicy materiałów i informacji ujawnionych przez Zamawiającego. Podmioty uczestniczące we wstępnych konsultacjach rynkowych zobowiązane są –
najpóźniej z chwilą przekazania Zamawiającemu informacji, które stanowią dla nich tajemnicę przedsiębiorstwa lub informacje poufne – zastrzec charakter tych informacji.


7. Zamawiający ma prawo w każdej chwili z dowolnych przyczyn, bez podania uzasadnienia, do odwołania, przerwania lub zakończenia wstępnych konsultacji rynkowych.


8. Zamawiający ma prawo w każdej chwili, bez podania uzasadnienia, zrezygnować z prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych z danym podmiotem, jeśli uzna, że nie prowadzą one do osiągnięcia celów konsultacji. Zamawiający nie ma obowiązku
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych.

9. Udział we wstępnych konsultacjach rynkowych nie jest warunkiem ubiegania się o udzielenie jakiegokolwiek zamówienia publicznego w przyszłości, w tym planowanego zamówienia publicznego.

10. Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ani nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

IV. Dane osobowe.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy ogłoszeniu o wstępnych konsultacjach rynkowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1, sprost. Dz.U.UE.L.2018.127.2 i Dz.U.UE.L.2021.74.35) (w skrócie ,,RODO”), informuję, że:

1. Administratorem danych jest …………………

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Andrzej Hajm – tel. 324590235, e-mail iod@radlin.pl

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP);

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w przypadku dokumentacji ze wstępnych konsultacji rynkowych;

5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust.3
RODO;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
3) prawo do usunięcia danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach
określonych w art. 17 RODO;

4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem we
wstępnych konsultacjach rynkowych; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Załączniki:

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu