Skip to content
Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Radlinie

Burmistrz Radlina ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2
im. Jasia i Małgosi w Radlinie, 44-310 Radlin, ul. Mielęckiego 13.

 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może przystąpić nauczyciel
  mianowany lub dyplomowany, który spełnia następujące wymagania:
  1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
  oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej
  placówce;
  2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub
  studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
  prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub
  pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  4) przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał:
  a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo
  b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech
  lat pracy w uczelni;
  5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia
  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), a w przypadku
  nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20
  lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574), lub karą
  dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko
  niemu postępowanie dyscyplinarne;
  8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
  skarbowe;
  9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za
  naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
  11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach
  określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
  ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na
  kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 2. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada
  wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie
  pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu oraz
  spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.
 3. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może przystąpić również osoba
  niebędąca nauczycielem, która spełnia następujące wymagania:
  1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich
  Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
  – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
  2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku
  kierowniczym,
  4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  postępowanie dyscyplinarne,
  5) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
 4. Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może przystąpić również:
  1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji
  pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji
  Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, lub
  2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone
  w pkt. 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji
  rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania
  z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
  3) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia
  pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U.
  z 2022 r. poz. 854) – spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia
  2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora lub
  inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej,
  publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 z późn.
  zm), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej
  oceny dorobku zawodowego.
 5. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola
  Publicznego nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie;
  2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej
  nauczycielem;
  3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
  posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń
  o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
  5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających
  posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia,
  studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów
  podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
  z zakresu zarządzania oświatą;
  6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
  7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych
  studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka
  polskiego;
  7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17
  grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
  11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
  nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy albo oceny
  dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  13) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był
  prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
  1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną,
  o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy
  z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
  14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
  publicznych.
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem
  kontaktowym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2
  im. Jasia i Małgosi w Radlinie”, w terminie do 27 lutego 2023 r. godz. 15.00 na adres: Urząd
  Miasta Radlin, 44-310 Radlin, ul. Rymera 15 lub osobiście w kancelarii Urzędu Miasta
  Radlin (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).
 2. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem
  elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierających
  elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 3. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego
  komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego
  dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Radlina.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
  powiadomieni indywidualnie, drogą pisemną.
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miasta Radlin jest Burmistrz Radlina (ul. Józefa
  Rymera 15, 44-310 Radlin). Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE i w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Informacje dot. zasad przetwarzania
  danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/zpd, na tablicach
  informacyjnych wywieszonych w jednostce oraz w formie udostępnianych na życzenie wydruków (w tym celu prosimy
  o kontakt).

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu