Skip to content
Porządek obrad LVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad LVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad

LVIIIsesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie

w dniu 24 stycznia 2023 r. (godz. 14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Omówienie stanu zaopatrzenia Miasta w energię elektryczną, cieplną, paliwa gazowe oraz wodę i usługi kanalizacyjne. Omówienie działalności w zakresie ochrony środowiska i przyrody w Mieście. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście: JSW KOKS SA., Polska Grupa Górnicza S.A., Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie, JSW KOKS SA Oddział KKZ z siedzibą w Radlinie, Wodociągi – ESOX Spółka z o.o., Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku, PWiK Sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Marcel”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „ROW”.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie rozpatrzenia skargi. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie rozpatrzenia skargi. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Miasta Radlin. Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalanej dla obliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców do placówek oświatowych. Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Radlin. Ref. Małgorzata Mokrosz, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul. Napierskiego, ul. Rymera, ul. Korfantego, ul. Dworcową, ul. Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.
 12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2023 roku. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
 15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2023. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2023 do 2035. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 17. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej za rok 2022: – Komisja Infrastruktury, – Komisja Budżetu, – Komisja ds. Społecznych, – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji.
 18. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2023: – Komisja Infrastruktury, – Komisja Budżetu, – Komisja ds. Społecznych. Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji.
 19. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.
 20. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji w dniach: 20 grudnia 2022 r. i 9 stycznia 2023 r.
 21. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.
 22. Wolne głosy i wnioski, rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
 23. Zamknięcie sesji.

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu