Skip to content
UWAGA – Ważne zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego

UWAGA – Ważne zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego

27 października 2022 r. ponownie znowelizowano przepisy dotyczące m.in. zasad przyznawania dodatku węglowego na jeden adres. Zmiany obowiązują od 3 listopada 2022 roku.

Powyższe przepisy wprowadzają następujące zmiany:

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, istnieje możliwość przyznania więcej niż jednego dodatku węglowego.

Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił:

  • zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz
  • wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

W przypadku, gdy w jednym lokalu zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

Zadaniem pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzającego wywiad środowiskowy będzie ustalenie:

  • czy pod wskazanym adresem zamieszkuje i gospodaruje więcej niż jedno gospodarstwo,
  • czy gospodarstwa te gospodarują w odrębnych lokalach,
  • czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku węglowego.

Z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego urzędnik sporządzi notatkę służbową.

Wpis do CEEB

Przed dniem 3 listopada 2022 r. dodatek węglowy przysługiwał, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zostało zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub ewentualnie po tym dniu w przypadku nowo uruchamianych źródeł ciepła.

To oznaczało, że dodatek węglowy nie przysługiwał osobom, które zgłosiły deklarację w CEEB po 11 sierpnia 2022 r.

Od 3 listopada 2022 r. przyznanie dodatku będzie możliwe nawet gdy źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do 11 sierpnia 2022 r., pod warunkiem, że w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek węglowy oraz uprawniające do otrzymania tego dodatku.

Jeżeli podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego okaże się, że źródło ciepła nie zostało zgłoszone do CEEB, Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokona wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Co zrobić, by uzyskać świadczenie na nowych zasadach

Jeżeli wniosek o dodatek węglowy był złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie i wnioskodawca nie otrzymał informacji o jego rozpatrzeniu, to wniosek będzie rozpatrywany na nowych zasadach.

Jeśli wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną lub informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania z powodu zamieszkiwania kilku rodzin pod jednym adresem, może złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.

Ostateczny termin składania wniosku o dodatek węglowy upływa z dniem 30 listopada 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie pod numerem tel. 32 4567072

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie pod adresem: https://ops.radlin.pl/ops/druki/

Poradnik dla samorządów dotyczący wypłaty dodatku węglowego dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu