Skip to content
ASF  – Afrykański pomór świń

ASF - Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń-to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

BRAK SZCZEPIONKI TO WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ.

DROGI SZERZENIA SIĘ WIRUSA ASF:

-kontakt ze skażonym zwierzęciem
-skażona pasza lub woda
-skażona odzież lub sprzęt
-skarmianie odpadkami kuchennymi

WIRUS ASF MOŻE PRZETRWAĆ NAWET KILKA MIESIĘCY W ROZKŁADAJĄCEJ SIĘ PADLINIE!
WĘDZENIE, PEKLOWANIE I MROŻENIE NIE ZAWSZE ZABIJA WIRUSA!

LUDZIE NIE SĄ WRAŻLIWI NA ZAKAŻENIE WIRSUSEM ASF W ZWIĄZKU Z CZYM,
CHOROBA TA NIE STWARZA ZAGROŻENIA DLA ICH ZDROWIA I ŻYCIA!

JAK CHRONIĆ GOSPODARSTWO PRZED ASF?

1.Przestrzegaj wymagań określonych w przepisach prawnych.
2.Wprowadzaj do gospodarstw świnie oraz paszę z pewnego źródła.
3.Zmieniaj odzież i buty przed wejściem do chlewni.
4.Myj i dezynfekuj ręce przed wejściem do chlewni.
5.Dbaj o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie szczególnie do obsługi świń.
6.Ogranicz do niezbędnego minimum dostęp do chlewni osób postronnych.
7.Zabezpiecz gospodarstwo przed dostępem zwierząt dzikich.

PRZEPISY PRAWNE:
Zwalczanie afrykańskiego pomoru świń odbywa się w szczególności na podstawie przepisów:
-ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z
2020 r. poz. 1421);
-rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego
pomoru świń (Dz. U. poz.754).
Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) zwalczając ASF stosuje środki, przewidziane w art. 44 ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (decyzja administracyjna PLW)

Ponadto PLW wydaje akt prawa miejscowego – art. 45 ust 1 ww. ustawy.

Jeżeli konieczne jest zastosowanie wskazanych w ustawie środków na obszarze większym niż obszar powiatu, wówczas
powiatowy lekarz weterynarii informuje wojewódzkiego lekarza weterynarii, który występuje z wnioskiem do Wojewody.
Wojewoda wydaje rozporządzenie na podstawie art. 46 ust 3 ww. ustawy.

Jeżeli zagrożenie dotyczy całego terytorium RP lub znaczącej jego części rozporządzenie może wydać na podstawie art. 47
ust. 1 Minister właściwy ds. rolnictwa.

Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 1 ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21
listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania
(Dz. U. z 2015 r., poz. 440) powiatowy lekarz weterynarii, wojewódzki lekarz weterynarii oraz Główny Lekarz Weterynarii,
w zakresie swojej właściwości posiadają i stale aktualizują plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym
plan gotowości zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Dodatkowo od 2013 r. realizowane są roczne programy dotyczące monitorowania i zwalczania ASF na całym terytorium
Polski wydane na podstawie ww. ustawy.

Ponadto na podstawie art. 47 ust. 1 art. 48a ust. 3 ww. ustawy wydane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.
U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.) wdrażające przepisy decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października
2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych
państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63
z późn. zm.)

Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE była stosowana do dnia 20 kwietnia 2021 r.

W dniu 21 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r.
ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021 r., str. 1), które
ustanawia na określony czas środki szczególne w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, które mają być stosowane
przez państwa członkowskie, dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub
III wymienione w załączniku I do ww. rozporządzenia.


Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 obowiązuje bezpośrednio i wprost na terytorium Polski.

OBSZARY WYZNACZANE W ZWIĄZKU Z ASF

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania
afrykańskiego pomoru świń ustanawia następujące obszary objęte restrykcjami, w związku z wystąpieniem afrykańskiego
pomoru świń (ASF):

 • „obszar objęty ograniczeniami I” oznacza obszar o precyzyjnie wyznaczonych granicach geograficznych w państwie
  członkowskim wymieniony w załączniku I część I, objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania chorób i
  graniczący z obszarami objętymi ograniczeniami II lub III;
 • „obszar objęty ograniczeniami II” oznacza obszar o precyzyjnie wyznaczonych granicach geograficznych w państwie
  członkowskim wymieniony w załączniku I część II, objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania chorób;
  -„obszar objęty ograniczeniami III” oznacza obszar o precyzyjnie wyznaczonych granicach geograficznych w państwie
  członkowskim wymieniony w załączniku I część III, objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania chorób;
  Na ww. obszarach zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia w przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń
  u utrzymywanych świń właściwy organ państwa członkowskiego ustanawia obszar objęty ograniczeniami zgodnie z art. 21
  ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 i zgodnie z warunkami określonymi w tym artykule:
 • obszar zapowietrzony – 3 km wokół ogniska,
 • obszar zagrożony – dodatkowe 7 km od obszaru zapowietrzonego (łącznie 10 km wokół ogniska).


Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu